Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Knelpunten

Wat is het probleem?

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor bij baggerwerken, maar opdrachtgevers en opdrachtnemers van baggerwerken in regionale wateren botsen in de praktijk vaak op dit punt. Verschil van mening betreft dan veelal de wijze waarop de baggervolumebepaling is uitgevoerd. Daarbij kan het gaan om het aantal punten (dwarsprofielen) dat bij de baggervolumebepaling is ingemeten, de manier waarop dat gedaan is of wat de onderkant van de sliblaag nu precies is.

De mate van overeenstemming over de baggervolumebepaling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van een baggerwerk wordt bepaald door:

  1. de mate waarin is gewerkt op basis van uniforme afspraken over de totstandkoming van baggervolumebepalingen;
  2. de kennis en ervaring van de projectleider en veldwerker van de baggervolumebepaling;
  3. de mate waarin voorafgaand aan het baggerwerk, gezien de situatie passende (contract)afspraken zijn gemaakt en vastgelegd en vervolgens worden nagekomen.