Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Risico's bronbemalingen

Bronbemalingen: een onderschat probleem met grote risico's

Tijdens bouwprojecten is in veel gevallen verlaging van het grondwaterpeil nodig om de bouwput droog te houden. Veel van deze bouwprojecten met bronbemaling blijken lastig te verzekeren. De oorzaak hiervan is dat de aan de bronbemaling gerelateerde risico’s niet goed in beeld gebracht zijn en die risico’s bovendien niet goed beheerst worden. De risico’s worden contractueel bijvoorbeeld belegd bij onderaannemers die geen maatregelen kunnen nemen om de risico’s te beheersen.

Procesanalyse

De uitvoerende partijen en de waterschappen hebben behoefte aan houvast bij de uitvoering van bronbemalingen, waardoor meer vertrouwen ontstaat in het bronbemalingsproces. Op verzoek van Bouwend Nederland is een procesanalyse uitgevoerd dat leidde tot het volgende beeld.
Een gemiddeld bouwproject met bronbemaling bestaat uit de verschillende hoofdactiviteiten. Het initiatief tot een bouwproject en het uitvoeren van een grondonderzoek en opstellen van een bemalingsadvies gebeurt door een adviesbureau. Ook moet er een vergunning worden aangevraagd die moet worden verleend door het bevoegd gezag. Vervolgens worden het werk en de bronbemaling aanbesteed. De bronbemaling wordt ontworpen en vervolgens uitgevoerd. Deze activiteiten worden door meerdere organisaties uitgevoerd. Door de vele schakels in de keten is goede communicatie heel belangrijk en daar gaat het vaak mis. Bemalingsadviezen worden vaak opgesteld voordat de aannemer/bronbemaler in beeld is. Vanuit de uitvoering worden ervaringen met het bemalingsadvies zelden teruggekoppeld naar de opstellers ervan, onder meer doordat vaak op basis van laagste prijs wordt gegund en simpelweg geen budget is voor dit soort zaken.
Kortom: met betrekking tot inhoudelijke eisen, verdeling van verantwoordelijkheden, kennis en terugkoppeling valt er nog wat te verbeteren.

Het gevolg van bovengenoemde problemen is:

  • te weinig kennis en besef van de risico's van bemaling bij de ketenpartners (vooral bij opdrachtgever en hoofdaannemer)
  • gebrekkige communicatie tussen de ketenpartners
  • niet passende eisen in contract / aanbesteding
  • niet passende eisen vanuit bevoegd gezag

Op weg naar verbetering

In overleg met de sector is een aantal initiatieven genomen om te komen tot verbetering waarin kennis en duidelijkheid centraal staan. Meer informatie over lopende activiteiten