Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Certificatie-instellingen

Een certificatie-instelling toetst of de uitvoerende partij werkt conform de eisen in het betreffende document. Om dat te kunnen doen, moet de certificatie-instelling vooraf zelf ook voor die beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn. Bij bodembescherming gaat het om BRL 7700.

Overzicht van certificatie-instellingen voor bodembescherming (BRL 7700) |certificatie-instelling |contactpersoon |e-mailadres

Kiwa NederlandSuzanne Kroonsuzanne.kroon@kiwa.nl
SGS INTRON CertificatieBas van Oostenbas.vanoosten@sgs.com

De certificatie-instelling heeft zich verplicht de aanwijzingen (zoals nieuwe versies; interpretaties) van het CCvD Bodembescherming op te volgen. Tevens staat de certificerende instelling onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo wordt de eenduidigheid en kwaliteit van het certificeringsproces bewaakt. 

De certificatie-instelling brengt jaarlijks een (geanonimiseerd) verslag uit aan het CCvD over de bevindingen. Dat kan voor het CCvD aanleiding zijn om richtlijnen te wijzigen. Het CCvD gebruikt de jaarlijkse bijdragen van de certificatie-instellingen ook om een jaarverslag uit te brengen. Zie het overzicht Monitoring

Voor de juridische aspecten van niet-Nederlandse certificaten: zie artikel 13 Besluit Bodemkwaliteit.

Wilt u weten waarvoor een certificatie-instelling nog nog meer is geaccrediteerd, kijk dan op de website van de Raad voor Accreditatie.