Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 6 - 31 maart 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Ondergronds puzzelen waar nog geboord kan worden

‘Iedere opgave om een nieuwe leiding te boren is een boeiende puzzel, want het wordt steeds drukker in de bodem. We voeren horizontaal gestuurde boringen uit, om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen’. Arno de Wit is projectcoördinator bij Van Vulpen en boort tijdens het gesprek een waterleiding over 450 meter, onder de A27 door. Lees verder.


Arno de Wit – foto ENBO

Op de voorgrond

Nederland Droogteland: van afwateren naar water beheren

ENBO

Niet langer is het aan de gebruiker te beslissen hoe hoog het waterpeil moet zijn, maar zal het waterpeil in een gebied bepalen welk gebruik mogelijk is, stelt wetenschapsjournalist René Didde in zijn zeer informatieve en inspirerende boek Nederland Droogteland. ‘Dat lukt niet alleen met technische maatregelen. Er is ook meer structurele ruimtelijke ordening nodig. Alleen dan zal blijken dat ons land kan omgaan met droogte, en dat ook de natuur, de landbouw, de waterwinning en de stedenbouw daarvan profiteren’. Lees verder.


René Didde – foto Mark Kohn

Actueel

Eindevaluatie Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het rapport met de eindevaluatie van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is gepubliceerd. De convenantspartijen hebben in dit convenant afspraken vastgelegd over de uitvoering en over de vernieuwing van het bodem- en ondergrondbeleid. Lees verder.

Monitoring Voortgang bodemverontreinigingsopgave 2020 gepubliceerd

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt met de intentie om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk in 2020 te beheersen. In dit jaarlijkse verslag wordt de voortgang van die afspraken gevolgd. Lees verder.

Onderzoek naar grondwaterbeheer Waterschappen

Unie van Waterschappen

De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Interactie tussen bodem en grondwater steeds belangrijker’

Nieuwsblad Transport

Annemieke Nijhof is, na anderhalf jaar boegbeeld te zijn geweest van Topsector Water & Maritiem, nu algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltares. ‘Ik kijk uit naar wat we kunnen doen om de klimaat¬verandering te verhinderen.’ Lees verder.


Foto: Deltares

Twee nieuwe eilanden voor Marker Wadden

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het Markermeer ligt een eilandengroep opgetrokken uit zand, klei en slib uit het meer: Marker Wadden. De komende jaren worden er nog 2 eilanden aangelegd. Projectmanager Ben Viveen vertelt erover. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKB gaat diverse CUR-documenten beheren

SIKB

SIKB neemt van CROW een aantal zogenaamde CUR-aanbevelingen en -rapporten over in beheer. Deze aanbevelingen en rapporten zijn gericht op bodembeschermende voorzieningen en daaraan gerelateerde werken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beantwoording Kamervragen over niet-terugverende Friese bodem na ondergrondse zoutwinning

Rijkswaterstaat/Bodem+

Demissionair Minister Van ’t Wout (EZK) beantwoordde op 5 maart 2021 vragen over ‘het bericht dat de Friese bodem niet meer zal terugveren na de ondergrondse zoutwinning’. Lees verder.


Foto: Rijksoverheid

‘Klimaatmodellen overschatten opname van koolstof in de bodem’

Trouw

Meer CO2 in de lucht? Dan nemen zowel planten als de bodem meer CO2 op, werd lang gedacht. Maar die aanname blijkt niet te kloppen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beantwoording Kamervragen over gebruik vervuilde grond Perkpolder

Rijkswaterstaat/Bodem+

Demissionair Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordde op 25 februari 2021 Kamervragen over het gebruik van vervuilde grond voor de aanleg van de Perkpolder. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Vijf toekomstbeelden over landbouw en voedsel in 2050

Groen Kennisnet

Er is een systeeminnovatie nodig van de manier waarop we landbouw bedrijven en voedsel produceren, stelt de Transitiecoalitie Voedsel. In een toekomstverkenning voor 2050 wordt een beeld geschetst van vijf verschillende transitiescenario’s. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

15 april 2021
Community of Practice Ondergrond InZicht
20 april 2021
Webinar AquaConSoil serie
20 april 2021
Geo-inspiratiedag 'Hoe zit het met Digital Twins?'
21 april 2021
Webinar over de vele mogelijkheden van koelen met WKO’s
1, 3, 8 en 10 Juni 2021
Symposium BodemBreed
14 - 18 juni 2021
AquaConSoil 2021
15, 22 en 29 juni 2021
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
4 – 8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

Community of Practice Ondergrond InZicht

In het programma Ondergrond InZicht zijn we bezig met opgaves, behoeften en handelingsperspectieven rond instrumentarium voor visualisatie van de ondergrond. Dit doen we onder andere in een Community of Practice (CoP). De eerste bijeenkomst is gepland op 15 april, van 13:00-15:00 uur. Wilt u meer weten over het programma Ondergrond InZicht of wilt u deelnemen aan de CoP, stuur dan een mail naar ondergrondinzicht@deltares.nl.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Informatiepunt Leefomgeving is live!

Op 30-3-2021 is de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) live gegaan. Het IPLO is de website voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet inclusief digitaal stelsel. Lees verder.

3D pilot BRO Papendrecht

Basisregistratie Ondergrond

Inzicht in de ondergrond helpt de gemeente Papendrecht bij de aanpak van klimaatadaptie, energietransitie en bij het voeren van regie op de ondergrond. De gemeente combineert gemeentelijke data van onder meer riolering, wegen, boomwortels en projectontwerp met de BRO-data en -modellen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ontwerp Nationaal Water Programma geeft richting aan Nederland waterland

Ministerie I en W

Water is voor Nederland van levensbelang. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp NWP ligt sinds 22 maart voor iedereen ter inzage. Lees verder.


Foto: Pixabay

Where mud matters

Deltares

De Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft Deltares gevraagd om onderzoek te doen naar de slibhuishouding in de Waddenzee. Het rapport Where Mud matters is klaar. Lees verder.


Foto: Deltares

Meetmethode voor bodemkwaliteit

Nieuwe Oogst

Een consortium van NMI, Wageningen University & Research en FarmHack rolt een objectieve methode voor het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit verder uit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Zeven miljoen euro voor bodemkwaliteit Zuid-Hollandse gebieden

Nieuwe Oogst

Er komt zeven miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Geothermie Nederland: Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Geothermie Nederland

Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Lees verder.


Foto: Pixabay

Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek gaat, Coronaproof, vierde jaar in

SIKB

Om veldwerkers een solide en brede basis aan achtergrond-kennis, vaardigheden en bewustwording mee te geven, biedt SIKB voor het vierde jaar de ‘Opleiding veldwerk voor waterbodemonderzoek’ aan. De eerstvolgende opleidingsronde vindt plaats op 15, 22 en 29 juni 2021 in Gouda. U kunt zich hier aanmelden.


Foto: SIKB

Achtergrond en opinie

Wetenschappelijke artikelen over afname biodiversiteit als gevolg van intensieve landbouw

Zembla

In de uitzending ‘De uitgeputte bodem: het grote geld’ blijkt dat sommige spelers uit de agrarische industrie beweren dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is over wat de effecten zijn van hervorming van de intensieve landbouw naar een duurzame landbouw. Onder anderen eurocommissaris Frans Timmermans, maar ook onderzoeker Nina Holland, hoogleraar Enviromental Sustainability Jan Willem Erisman en professor Louise Vet zeggen dat er volop wetenschappelijk bewijs is. We hebben een aantal van deze belangrijke wetenschappelijke artikelen op een rij gezet. Lees verder. Voor Wederhoor bij uitzending 'De uitgeputte bodem: het grote geld'. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.