Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 16 - 28 september 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Naar een EU-Bodemrichtlijn

Ze hebben beiden een dijk aan ervaring op het terrein van bodem en ondergrond. De afgelopen tien jaar hebben ze zich vooral bezig gehouden met de internationale context op Europees niveau. Co Molenaar en Margot de Cleen, beiden senior adviseur bodem en water bij Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, praten met grote bevlogenheid over de ontwikkelingen in het Europese bodembeleid en de toegevoegde waarde daarvan voor Nederland: ‘Het welzijn en de welvaart van Nederland kunnen niet zonder een goed functionerend bodem- en watersysteem. Daar is een zorgvuldig en goed op elkaar afgestemd strategisch Europees en nationaal beleid voor nodig.’ Lees verder.


Margot de Cleen en Co Molenaar - eigen foto

Op de voorgrond

Opening online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Rijkswaterstaat/Bodem+

Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen in de Nederlandse grond en waterbodem, verspreid over het hele land, nog ontplofbare oorlogsresten. Het nieuwe online Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) biedt gemeenten kennis over het omgaan met deze explosieven. In de volgende editie een interview met coördinator Remco de Boer. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Actueel

EU-project COCOON enquête voormalige stortplaatsen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen voor stortplaatsen. Nederland kent ruim 4000 voormalig stortplaatsen met een totaal oppervlak van de stad Utrecht. COCOON heeft een enquête uitgezet bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten om de omgang van voormalige stortplaatsen in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet te onderzoeken. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Meer aandacht voor aanpak risico's leefomgeving

Inspectie Leefomgeving en Transport

Mensen hebben steeds meer oog voor de risico’s in hun directe leefomgeving. Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. Dit en meer is terug te vinden in het nieuwe Meerjarenplan 2022-2026 van de ILT. Lees verder.


Foto: Pixabay

Interactieve SIKB-documenten

SIKB

De SIKB protocollen en richtlijnen krijgen een interactieve presentatie. De documenten worden voorzien van een nieuwe, rechterkolom, die het zoeken in het document sterk vereenvoudigd. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de richtlijnen en protocollen aanzienlijk verbeterd. AS SIKB 9600, Protocol 6901 en 6902 zijn als eerste aangepast. Lees verder.


Foto: Pixabay

Combinatie van landbouw- en natuurgraslanden essentieel voor biodiversiteit en waterregulatie

Louis Bolk Instituut

De biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied is groter wanneer het landschap divers wordt ingericht en beheerd. Hierbij is een combinatie van landbouw- en natuurgraslanden op regionale schaal het meest effectief volgens het promotieonderzoek van Joachim Deru, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. Lees verder.


Bemonstering in een veenweideperceel - foto: Louis Bolk Instituut

Videoserie: De Toepassing: XRF Onderzoek

SIKB

‘De Toepassing’ is een reeks tien minuten durende video’s van SIKB. In de serie wordt het wat, wanneer en waarom van een aantal protocollen, richtlijnen en innovatieve technieken voor het werken in de bodem en ondergrond belicht. Een nieuwe aflevering toont de wijze waarop met fluorescence spectrometer’ (XRF) in het veld direct de gehalten aan metalen in de bodem worden gemeten. Lees verder.


Still uit de videoserie - foto: SIKB

Bodemdieren essentieel voor vogels

Nature Today

In uw tuin leven nog meer dieren dan u wellicht dacht. Vogels vallen vaak het meeste op in een groene tuin. Maar ze komen er voor de veiligheid, om te nestelen en natuurlijk moet er voedsel voorhanden zijn. In veel gevallen gaat het bij dat laatste om beestjes die op en in de bodem leven: bodemdieren dus. Tijdens de Bodemdierendagen proberen we een beter beeld te krijgen van deze ‘onderkruipsels’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Feestelijk moment voortzetting grondwaterbeheer Het Gooi

GWbeheer Het Gooi

De samenwerking van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi is voor de komende 10 jaar opnieuw vastgelegd in het convenant 2021 – 2030. Dit convenant is al op 9 december 2020 is ondertekend, maar door corona was er geen gelegenheid dit feestelijke moment te vieren. Op 22 september jl. is dit alsnog gebeurd bij de monumentale watertoren van PWN te Laren. De bestuurders ondertekenden gezamenlijk een bord met animatietekeningen van het GBG, gebaseerd op de eerder gemaakte animatiefilm. Lees verder.


Foto: GWbeheer Het Gooi

Hilde Niezen nieuwe directeur van Stichting RIONED

Stichting RIONED

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag op 27 januari 2022. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

30 september 2021
SIKB bijeenkomst
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
14 oktober 2021
BodemBreedforum: themabijeenkomst opkomende verontreinigingen
16 november 2021
Platformdag Toezicht Bodem
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
 

Uitgelicht

Geoweek

Van 4 t/m 8 oktober vindt weer de jaarlijkse GeoWeek plaats. Dit jaar is het de 15e dat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap deze week organiseert. In de vorm van spannende expedities duiken duizenden leerlingen in de wereld van de geografie! Ga jij met jouw klas op dijkinspectie met een waterschap? Nodig je een GIS-professional uit om met de klas de omgeving van jouw school in kaart te brengen? Of ga je op expeditie naar 5 kilometer onder de grond? Het kan allemaal! Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Natuurlijke straling in kaart gebracht

RIVM

Natuurlijke straling levert een grote bijdrage aan de dosis straling die mensen in Nederland jaarlijks ontvangen. Het grootste aandeel daarvan komt van natuurlijke radioactieve stoffen in de bodem en van bouwmaterialen die daarvan gemaakt zijn. Lees verder.


Foto: RIVM

Overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem

Informatiepunt Leefomgeving

Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van bodemsaneringen op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. Om te zorgen dat deze saneringen kunnen worden afgerond, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien. Lees verder.


Foto: Pixabay

Oorzaken schade voor belangrijk deel boven water

Deltares

Het verdiepend onderzoek van Deltares naar de schade aan de huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik heeft voor de onderzochte woningen de oorzaken boven water gebracht. Na grondig onderzoek blijkt dat de schade is ontstaan door een samenspel van veen onder een huis, hoe een huis is gefundeerd en de ondergrond belast, en de gevoeligheid van de ondergrond op wisselende grondwaterstanden. Lees verder.


Foto: Deltares

Toenemende drukte in de bodem vraagt om meer regie

H2O waternetwerk

Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? En wat zijn de risico’s voor het grondwater en de drinkwaterbronnen? Lees verder.


Foto: Pixabay

Groningse boeren krijgen subsidie voor bodem en waterkwaliteit

Nieuwe Oogst

Groningse boeren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. De subsidieregeling werd vorige week vrijdag officieel geopend in Niehove. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vervolgonderzoek naar TGG in Perkpolder

RIVM

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. In aanvulling op het onderzoek in 2018 richt het vervolgonderzoek zich op de kwaliteit van het zoete grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt. Lees verder.


Foto: RIVM

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.