Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Debat 'samen bouwen aan een publiek-private kennisinfrastructuur' - 30 september 2021

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen spreken met elkaar over een toekomstige kennisinfrastructuur bodem en ondergrond. Dit aan de vooravond van de Omgevingswet, waarin de zorg voor de bodem en ondergrond een van de gedecentraliseerde taken wordt. Het voorgestelde model gaat uit van een zogenaamd ‘nationaal kenniscentrum’ dat zich richt op inhoudelijke kennis van alle aan ondergrond gerelateerde thema’s. Een andere ontwikkeling is de opzet van een programma van regionale kenniscentra door VNG. Samen zullen zij de verbinding op kennis moeten gaan maken.

Maar dat wil nog niet zeggen dat dit tot een breed gedragen en gedeelde kennisinfrastructuur leidt. Want tegelijk wordt aan private kant op verschillende niveaus (strategisch, maar ook uitvoerend) invulling gegeven aan kennisontwikkeling. Te denken valt aan het Expertisecentrum PFAS, aan de nieuwe Bodembreed Academie en verschillende andere initiatieven.

Samenwerking publiek-privaat
Het succes van een kennisinfrastructuur staat of valt met het feit of publieke én private partijen in staat zijn daaraan in de volle breedte samen te werken. Zo’n samenwerking zal namelijk leiden tot betere en efficiëntere vraagselectie en -articulatie, groter draagvlak voor de borging, doorwerking en het gebruik van ontwikkelde kennis, betere kennisdoorwerking door ruimere mogelijkheden en gezamenlijke initiatieven, een sterkere (inter-) nationale kennispositie van de hele sector. Maar dat niet alleen, het zal ook bijdragen aan groter onderling vertrouwen en vertrouwen in de gehele sector.
Hoe gaan we dan een publiek-private kennisinfrastructuur bereiken? Wat is nodig om ervoor te zorgen dat ‘specialistische’ kennis van een ‘sectoraal’ domein een plek blijft houden in het generieke debat? Hoe verhoudt ‘generieke kennis’ (omgevingsrecht/bestuurlijk) zicht tot ‘specialistische vakkennis’, zowel op beleidsonderwerpen, als op toezicht en handhaving en uitvoeringspraktijk. Hoe verhouden publieke en private kennis zich tot elkaar? Wat is er al en waar zijn hiaten?

Debat
Als netwerkorganisatie kan en wil SIKB een essentiële rol spelen om partijen in de sector te verbinden en kwaliteit, en daarmee ook kennis, te borgen. SIKB ziet kennisborging en -doorwerking als een belangrijke pijler van kwaliteitsborging. Vandaar een debat over de wijze waarop een gezamenlijke publiek-private kennisinfrastructuur tot stand kan komen. Op donderdag 30 september, van 10.00 tot 12.00 uur via audio streaming.
Bijdragen worden geleverd door VNG, Witteveen+Bos en SIKB.

Aanmelden
Klik hier voor aanmelden.