Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 17 - 13 oktober 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Regionale kennisnetwerken zijn essentieel, maar steun van het Rijk ontbreekt

In zeven regio’s loopt sinds een jaar een pilot voor de opbouw van regionale kennisnetwerken voor bodem, gecoördineerd door de VNG. Het is onderdeel van de nieuwe interbestuurlijke samenwerking, na afloop van het tweede bodemconvenant in 2020. Programmamanager Diana van Dorresteijn en de Gelderse projectleider Annelies de Graaf zien veel kansen en voldoende meerwaarde, maar ook nog barrières. Lees verder.


Diana van Dorresteijn – eigen foto / Annelies de Graaf – foto Esther Wieringa

Op de voorgrond

SIKB-Jaarcongres: Meerwaarde en inspiratie!

SIKB

‘Het is van grote meerwaarde om (als overheid) aan te sluiten bij de kennis en ervaring uit de praktijk en bij het verantwoordelijkheidsgevoel van de sector. We zitten dus gelukkig nog steeds in de dezelfde bubbel’. Aldus Directeur Generaal Bodem en Water Jaap Slootmaker in een videoboodschap aan het begin van het SIKB Jaarcongres 2022. Al met al een inspirerende dag. Een korte impressie van de dag is hier te zien.


Foto: John Heidema/SIKB

Actueel

Water en bodemsysteem sturend in ruimtelijke ordening Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma zodat Nederland in 2050 en daarna beschermd is tegen hoogwater, weersextremen en zoetwatertekorten. Lees Verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland

RIVM

Het RIVM heeft de grootschalige concentratie- en depositiekaarten over 2021 gepubliceerd. Met deze kaarten kan de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie in Nederland gevolgd worden. De concentraties van luchtvervuilende stoffen dalen al jaren. In 2020 en 2021 was deze daling iets groter door coronamaatregelen. Lees verder.


Foto: RIVM

Kamerbrief PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 14 juli 2022 stuurde bewindspersoon Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer over de onderwerpen PFAS-aandachtlocaties, de BRL granuliet en de signaalrapportage ILT. Lees verder.


Bewindspersoon Heijnen - foto: Valerie Kuypers

Jaarrapportage 2021 BRL SIKB 7800 vastgesteld

SIKB

BRL SIKB 7800, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe publicatie over onderzoekstechnieken voor archeologie en bodembeheer

SIKB

SIKB heeft een waaier samengesteld met 15 onderzoekstechnieken die voor archeologisch onderzoek en/of voor onderzoek naar verontreiniging zowel op land als in de waterbodem. Per innovatieve veldtechniek wordt beknopte praktische informatie gegeven. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Toolbox Bodemdaling in Steden

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Dan is de Toolbox Bodemdaling in Steden voor jou gemaakt. Leer de belangrijkste lessen in de e-learning en download de zes Tools. Lees verder.


Illustratie: Kenniscentrum Bodemdaling en fundering

Ict-adviescollege waarschuwt: ‘grote maatschappelijke risico’s’ bij invoering Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft eerder al laten weten dat goedkeuring van de nieuwe Omgevingswet afhangt van het nu uitgebrachte, kritische ict-advies. Het voornemen is om de wet per 1 januari 2023 in te voeren. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

13 oktober 2022, Wageningen
Symposium BIS Nederland
13 oktober 2022, Webinar
BRO-tje Milieukwaliteit in de BRO
20 oktober 2022, Gouda
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
27 oktober 2022, Leeuwarden
Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
2 november 2022, Amersfoort
Kennisbijeenkomst Dendrologie
3 november 2022, Deventer
Symposium VKB 25 jaar
10 november 2022, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
13 april 2023, Arnhem
Symposium Bodembreed
 

Uitgelicht

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) bestaat 25 jaar!

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer bestaat 25 jaar! Wij nodigen u van harte uit voor het ‘Symposium VKB 25 jaar’ op donderdag 3 november 2022 bij de Gasfabriek in Deventer. Tijdens het symposium presenteren we de laatste resultaten van een aantal VKB projecten en blikken vooruit naar de toekomst. Lees verder.


Illustratie: Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Remkes: ‘Water en Bodem sturend’ in stikstofadvies

Unie van Waterschappen

Op 5 oktober heeft Johan Remkes zijn advies om de stikstofcrisis vlot te trekken gepresenteerd. In zijn advies stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten om natuurherstel mogelijk te maken. Ook geeft hij aan dat de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend moet zijn voor het soort functie dat een gebied aan kan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Strategisch Onderzoek Deltares 2023

Deltares

Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Daarbij neem Deltares de relevante mondiale, Europese en Nederlandse maatschappelijke uitdagingen, ambities en missies als uitgangspunt in de programmering van onze onderzoeksprogramma’s. Lees verder.


Beeld: Deltares

Wijziging Regeling bodemkwaliteit (wijzigingsblad bij BRL 5078 voor grout)

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 26 september 2022 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijziging is een wijzigingsblad bij de BRL 5078 aangewezen. De wijziging is op 1 oktober 2022 in werking getreden. Lees verder.


Beeld: Staatscourant

Waterpoort: het belang van water en bodem bij de woningbouwopgave

Unie van Waterschappen

Op 29 september vond de tweede editie van de Waterpoort plaats in Perscentrum Nieuwspoort. Samen met Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, hield de Unie van Waterschappen een paneldiscussie over het belang van water en bodem bij de woningbouwopgave. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hennep succesvol ingezet tegen bodemvervuiling door PFAS

Het Laatste Nieuws

In Zwijndrecht is een proefproject met een veld hennep om de bodem te zuiveren van schadelijke PFAS-stoffen succesvol afgesloten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Beleid als strijdmiddel tegen hardnekkige PFAS

Informatiepunt Leefomgeving

PFAS is de verzamelnaam voor een reeks giftige stoffen die zich op veel plekken in onze leefomgeving hebben genesteld. Zelfs in het bloed van de meeste burgers. De Nederlandse overheid ziet de aanwezigheid van PFAS als een serieus probleem voor onze samenleving. Twee experts lichten toe wat Nederland doet om de negatieve gevolgen van PFAS drastisch te verminderen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.