Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 21 - 7 december 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Gezonde bodem zorgt voor gezonde gewassen en gezonde mensen’

‘Een gezonde biodiverse bodem zorgt voor voedzame gezonde gewassen, een positieve bijdrage aan het klimaat en maakt mensen die deze gewassen eten gezonder’. Dat is een van de redenen waarom Emiel Elferink met vijftien partners het kennisconsortium Bodem heeft opgericht in het Biosintrum. Een kennisnetwerk in Friesland, waaraan nu ook KOBO is gekoppeld. Lees verder.


Emiel Elferink – foto BCE

Op de voorgrond

Omgevingswet: veiligheid bovengrondse tankinstallaties in het geding

SIKB

De bescherming van de bodem en het grond- of oppervlaktewater dreigt in gevaar te komen. Met de Omgevingswet zal ook het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden ingevoerd. Daarin zijn veel regels geschrapt voor de plaatsing van bovengrondse tankinstallaties. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Rijksoverheid.nl

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Lees verder.


Foto: Pixabay

Minister De Jonge op werkbezoek bij Informatiepunt Leefomgeving

IPLO

Op woensdagmorgen 30 november 2022 bracht minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een informeel werkbezoek aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat in Rijswijk. In zijn afsluitende reflectie moedigde hij de medewerkers aan de energie vast te houden in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees verder.


Minister De Jonge - foto: Martijn Beekman

In gesprek over ontplofbare oorlogsresten

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Hoe kan een afwegingskader gemeenten helpen bij de besluitvorming over ontplofbare oorlogsresten? Hoe kunnen gemeenten invulling geven aan hun taken en verantwoordelijkheden op dit gebied? En wie moet wat doen als er een vondst gedaan wordt? Lees verder.


Foto: Pixabay

Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving

Kennisportaal Klimaatadaptatie

We krijgen steeds vaker te maken met hevige buien, extreme hitte en droogte. De urgentie om onze gebouwde omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. Daarom heeft de Rijksoverheid onlangs de ‘Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving (2022-2024)’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

Rijksoverheid.nl

Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Stortplaatsen vullen grondstoffentekort aan

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In het Europese project COCOON (Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy) werkten verschillende landen samen aan duurzaam beleid voor vuilstortplaatsen. Senior adviseur Leefomgeving en bodemexpert Jan Frank Mars vertelt: ‘De samenwerking is goed voor duurzame innovaties en de circulaire economie.’ Lees verder.


Foto: Pixabay

Tweede Kamer maakt zich zorgen over waterkwaliteit

Unie van Waterschappen

Op 21 november stonden verschillende wateronderwerpen op de agenda in de Tweede Kamer tijdens het jaarlijkse Wetgevingsoverleg Water. Dit is een jaarlijks overleg over de wateronderdelen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

E-learning bodemdaling

Bodembreed Academie

De Bodembreed Academie heeft weer een nieuwe e-learning. Deze keer over bodemdaling in stedelijk gebied. Bodemdaling leidt tot grote maatschappelijke en financiële schade. In de e-learning leer je hoe je problemen door bodemdaling in bebouwd gebied aanpakt. De e-learning is gemaakt door het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF). Lees verder.


Beeld: Bodembreed Academie

Effecten van baggeren op natuur Eems-Dollard

Rijkswaterstaat/Bodem+

Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de impact van de verspreiding van bagger. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

15 december 2022, online
BRO’tje: BRO to the future
15 december 2022, Tilburg
Topdag Brabantse Bodem & Ondergrond
25 januari 2023, online
CoP Afbouw nazorg: kick off programma
27 januari 2023, Kinderdijk
Baggernetdag 'Verduurzaming in de baggersector'
6–11 februari 2023
Week van Circulaire economie
7 februari 2023, Deventer
Themamiddag KOBO Bodem sturend, kennis over bodem
 

Uitgelicht

Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’

Platform Baggernet organiseert op vrijdag 27 januari 2023 een themadag ‘Verduurzaming in de baggersector’. Bij baggerwerkzaamheden komen significante hoeveelheden broeikasgassen vrij. Daar is iedereen zich van bewust en gelukkig zien we steeds meer de ambitie om te verduurzamen. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Druk bezochte Noord-Nederlandse Bodemdag

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Donderdag 10 november 2022 vond na twee jaar weer de Noord-Nederlandse Bodemdag plaats. Het centrale thema van deze dag was ‘Verbinding’. Deze verbinding is nodig om toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond. Lees verder.


Beeld: Pixabay

Een vitaal en gezond landelijk gebied

Rijksoverheid.nl

Een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. Dat is waar het kabinet naar streeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Lees verder.


Foto: Pixabay

Gft-compost vervuild met pesticiden, PFAS en zware metalen

Een Vandaag

Compost gemaakt van gft die je gebruikt in je tuin is mogelijk vervuild met meerdere giftige stoffen, blijkt uit onderzoek in opdracht van EenVandaag. In onderzocht compost werden PFAS, resten van bestrijdingsmiddelen en zware metalen gevonden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het gebruik van geotextiel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat ontvangt veel media- en Kamervragen over (losliggend) geotextiel langs de rivieren. Dit artikel ligt de achtergrond van het gebruik van deze doeken gebruiken en gaat in op het voorkomen dat losliggend geotextiel in het milieu terechtkomt. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Wilde runderen: verhoogde gehaltes schadelijke stoffen

WUR

Vlees van wilde runderen in de uiterwaarden bevatten verhoogde gehaltes aan schadelijke stoffen. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Food Safety Research en de NVWA. Bij ruim twee derde van de onderzochte runderen was het dioxinegehalte hoger dan de wettelijke norm. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verzuring bosbodems urgent

Naturetoday.com

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Toch liggen er kansen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Heb jij hem al hangen?

Bodemscheurkalender.nl

De Bodemscheurkalender is een leuke en boeiende mix van inspiratie, kennis en afleiding. Om op te frissen, om te glimlachen of om leuke weetjes te delen aan tafel! Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe domeinwaarden SIKB0101 (inclusief Metingen) gepubliceerd

SIKB

Op 25 november jl. heeft het CCvD Datastandaarden enkele wijzigingen in de domeintabellen van SIKB0101 en Metingen bekrachtigd. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd. De wijzigingen vormen regulier onderhoud op de standaard waarmee we anticiperen op vragen van gebruikers. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Waterbeheer kan zo veel beter

Binnenlandsbestuur.nl

Ons waterbeheer is nu goed geregeld, maar de voortschrijdende klimaatverandering maakt een aantal aanpassingen nodig. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Is er sprake van een gelabelde apparaatskostenvergoeding Bodem voor alle gemeenten onder de Omgevingswet?

Nee, er is sprake van een apparaatskostenvergoeding voor alle taken in het kader van de Omgevingswet in algemene zin via het gemeentefonds. Als de Omgevingswet in werking treedt krijgen alle gemeenten in lijn met het ontwerp-principe ‘decentraal tenzij’, de volledige bevoegd gezag taak voor de fysieke leefomgeving inclusief de bodemkwaliteit, tenzij anders bepaald. Ondermeer bij complexe bedrijven en ingeval van saneringen die vallen onder het overgangsrecht blijft de provincie bevoegd. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.