Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 6 - 29 maart 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

“De wereld van zand en grind”

Onderwijs en markt bij elkaar brengen
De bijeenkomsten van KOBO vormen een uitstekende ontmoetingsplaats voor bodemprofessionals met verschillende achtergronden. Zo maakten we kennis met Edwin Geraeds Projectleider en adviseur Bodem en Water bij Adviesbureau Kragten en via hem met Jos Meessen, directeur van Meet the Youngsters. Dit bedrijf brengt op een innovatieve en speelse manier onderwijs, jongeren en markt bij elkaar om zo onder jongeren de bodemprofessionals van de toekomst te vinden. Lees verder.


Foto: SIKB

Op de voorgrond

Yvon van Mastrigt nieuwe voorzitter SIKB

SIKB

Yvon van Mastrigt (1965) is met ingang van 15 april 2023 benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). In het bestuur van SIKB hebben vertegenwoordigers zitting uit de sectoren bodem en archeologie vanuit zowel de overheid als het bedrijfsleven. Het bestuur staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Lees verder.


Yvon van Mastrigt - eigen foto

Actueel

Waterschappen: maak haast met landelijke kaders water en bodem sturend

Unie van Waterschappen

Op 27 maart besprak de Tweede Kamer de beleidsbrief water en bodem sturend in een notaoverleg. Als voorbereiding op dit overleg sprak de Unie van Waterschappen meerdere waterwoordvoerders uit de Kamer. In die gesprekken is de zorg van de waterschappen besproken dat water en bodem sturend naar de achtergrond verdwijnt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemsanering: subsidiepot nadert sluiting

MKB Nederland

Vrijwel alle vervuilde bodems in Nederland die een risico vormen voor milieu en gezondheid zijn in kaart gebracht. Toch zijn er nog heel wat vervuilde plekken die geen risico vormen, maar mogelijk toch ooit gesaneerd moeten worden. Wacht als verantwoordelijke niet te lang met plannen maken: eind 2024 gaat de subsidiepot op slot en u moet al ruim voor de tijd acties hebben ondernomen! Lees verder.


Foto: Pixabay

Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet getekend

Rijkswaterstaat/Bodem+

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit getekend waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is vastgesteld. Lees verder.


v.l.nr.: Huib van Essen (IPO), Jop Fackeldey (IPO), Liesbeth Grijsen (VNG), minister Hugo de Jonge, Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen), Anne Koning (IPO), Vincent Lokin (Unie van Waterschappen), Cornelis Visser (VNG) - bron: IPLO.nl

Afvalverwerking in cijfers

Rijkswaterstaat/Bodem+

De rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ is gepubliceerd. In 2021 is vrijwel evenveel gft gecomposteerd als in 2020. De hoeveelheid verbrand afval is licht gedaald met 1%. De hoeveelheid gestort afval met 11 procent. De cijfers laten zien dat minder Nederlands afval is verbrand en minder bedrijfsafval en bouw- en sloopafval is gestort. Lees verder.


Beeld: Caption

Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

Rijksoverheid

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Lees verder.


Foto: Unie van Waterschappen

Jaarcongres SIKB: Ondersteboven

SIKB

Op 3 oktober 2023 presenteert SIKB het Jaarcongres Ondersteboven, de skyline van de bodem. Een dag over beelden en verhalen over onze benedenwereld. Hoe rijk is het rijk onder onze voeten? Wat is daarover te vertellen? Hoe kunnen we deze verhalen en beelden inzetten voor een kwaliteitsvolle inrichting van Nederland? Lees verder.

Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden

TNO

De nieuwe Geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden is beschikbaar. De stand van de kennis van de Nederlandse ondergrond wordt door de Geologische Dienst Nederland (GDN) samengevat in een overzichtskaart die maar één keer in de paar decennia wordt uitgebracht. De laatste geologische kaart dateert van 1975. Lees verder.


Kaart: TNO

Jaarverslag TNO 2022

TNO

Onlangs is het Jaarverslag 2022 van TNO verschenen. Voor het eerst betreft het een volledig geïntegreerd jaarverslag, waarbij duurzaamheid integraal in het algemene jaarverslag is verwerkt. Lees verder.


Foto: TNO

Lood in de bodem: gevaarlijk voor kinderen

NPO Radio 1

Grote gemeenten zoeken hun bewoners thuis op om te controleren of er lood in de grond zit. Maar wat zijn de gevaren hiervan? En wat kunnen we ertegen doen? Deskundige bodemkwaliteit van het RIVM, Piet Otte, geeft uitleg in de Villa. Lees verder en beluister. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

4 april 2023, online
VTH Netwerkbijeenkomst | Bodem in de Omgevingswet: werkproces en inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem
6 april 2023, Utrecht
RIONEDdag 2023: ‘De wijk in!’
13 april 2023, Arnhem
Symposium Bodem Breed
21 april 2023, Delft en Gouda
Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
8–12 mei 2023
Geoweek 2023
9 mei 2023, ‘s Hertogenbosch
Kennis & Innovatiedag voor Water en Bodem
3 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Jaarcongres SIKB: Ondersteboven
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

Kennis & Innovatiedag Water en Bodem

Om de samenwerking op kennis en innovatie verder aan te jagen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren, organiseert DG Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de Topsector Water en Maritiem, Rijkswaterstaat, ministerie van LNV, Deltaplatform en Dutch Soil Platform met medewerking van vele anderen een inspirerende en interactieve conferentie op 9 mei 2023 in 1931 in 's-Hertogenbosch. Lees verder.


Illustratie: Ministerie IenW

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Verschenen: onderzoeksrapport Bodem als basis

Circulair Terreinbeheer

Begin 2023 bracht WUR de resultaten uit van een driejarig onderzoek naar de inzet van bermmaaisel als bodemverbeteraar in zandige akkers. Uit de resultaten volgt dat compost, bokashi en vers maaisel vrijwel identieke effecten hadden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Roeland Heuff neemt afscheid als secretaris CCvD Datastandaarden

SIKB

Na negen jaar secretaris te zijn geweest van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden, en daarvoor twaalf jaar binnen SIKB gewerkt te hebben aan het ontwikkelen van datastandaarden voor bodem, ondergrond en archeologie, heeft Roeland Heuff afscheid genomen van het dagelijks beheer van de datastandaarden van SIKB. Hij maakt zo ruimte vrij om namens en vanuit SIKB mee te werken aan BRO Fase 2, Milieukwaliteit. Harmen Willemse volgt hem op. Lees verder.


Roeland Heuff (links) neemt afscheid van het CCvD Datastandaarden, rechts voorzitter Noud Hooyman - foto: SIKB

Impressie Themamiddag KOBO 'Bodem sturend, kennis over bodem' - 7 februari 2023

Werken aan de mismatch tussen opleidingen en werkveld

‘Helaas trekt het onderwerp bodem lang niet altijd zoveel belangstellenden als deze middag’, constateerde Suzan Veldhuis, directeur Business, Building & Technology Hogeschool Saxion bij de opening van de bijeenkomst in Saxion. Op een bevlogen wijze nam ze de deelnemers mee in het belang dat bodem betekent voor onze samenleving. Om te besluiten ‘dat er helaas een zowel kwalitatieve als kwantitatieve mismatch is tussen het werkveld en de opleidingen’. Lees verder.


Suzanne Veldhuis: ‘Breng de bodem naar de studenten’

E-learning Bodemonderzoek

Bodembreed Academie

In de nieuwe e-learning module Bodemonderzoek ontdek je als (aankomend) adviseur wat belangrijk is voor een goed bodemonderzoek. Je leert over het vooronderzoek, het interpreteren van gegevens, het trekken van conclusies en het geven van advies. De module van 35 minuten wordt gratis aangeboden door de Bodembreed Academie. Lees verder.


Bron: Bodembreed Academie

Efficiënter boeren met precisielandbouw

WUR

Precisielandbouw helpt boeren bij het maken van nauwkeurigere beslissingen. Dit kan van grote waarde zijn bij het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, en water voor irrigatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ondergrondse kansen in het kustgebied

h2owaternetwerk

Het kennisprogramma COASTAR heeft in kaart gebracht waar de ondergrond in Nederlandse kustgebieden kan bijdragen aan een meer robuuste zoetwatervoorziening. Er blijken volop kansen te zijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vieze bodem aanpakken

AD

Tim Grotenhuis leurt al jaren met een plan om bodemvervuilingen in steden sneller en goedkoper aan te pakken. Met bacteriën en je houdt er ook nog duurzame warmte aan over. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Recht op onafhankelijk advies over bestrijdingsmiddelen

Natuur en Milieu

Iemand die je adviseert over bestrijdingsmiddelen, maar ze óók aan je wil verkopen. Dat is een ongezonde combinatie. Berthe Brouwer en Rob van Tilburg van Natuur en Milieu schreven er een opinieartikel over. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.