Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 10 - 20 mei 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

JongSTRONG wordt JongBodem

‘We zijn toe aan een nieuwe naam: JongBodem’, vertelt bestuurslid Marissa Frambach. ‘Want met "JongBodem" maken we duidelijker dat wij een netwerk zijn dat jongeren binnen het werkveld bodem verbindt. Dat wij door middel van kennisdeling laten zien hoe divers het werkveld is. Dat de bodem interessant is vanuit verschillende disciplines’. Lees verder.


Marissa Frambach: ‘Naast natuurlijke en economische waarden moeten ook sociaal-culturele waarden een rol gaan spelen in het bodem werkveld’ – eigen foto

Op de voorgrond

Webinar circulaire grondstromen: de complexiteit is groot, maar oplossingen zijn binnen bereik

SIKB

Voor het sluiten van de grondkringloop kan de 5-R Strategie behulpzaam zijn, betoogde Saskia Visser, programmaleider Circulaire en klimaat-neutrale samenleving bij de WUR, tijdens het Webinar over Bodemcirculariteit dat op 14 mei 2020 op initiatief van NLIngenieurs en SIKB werd gehouden. Lees verder.


Screenshot - foto SIKB

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Revitalisering van voormalige stortplaatsen

Verspreid over het land liggen er zo’n 4.000 voormalige stortplaatsen waar nu niets mee gebeurt. De vraag naar ruimte voor natuur, woningbouw, recreatie, zonneparken en noem maar op, is groot. Hoe kunnen deze stortplaatsen daartoe worden aangewend? De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) onderzoekt in samenwerking met enkele Gelderse gemeenten binnen het kennisplatform van het Gelders Ondergrond Overleg de mogelijkheden. Lees verder.


Janbart van Ginkel: oppakken van de kansen die de Omgevingswet gaat bieden – eigen foto

Actueel

Verruiming afzet en verwerking PFAS-houdende grond

Rijkswaterstaat Bodem+

Rijkswaterstaat Bodem+ verruimt de beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid. Hiermee wordt een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Nieuw nationaal onderzoek naar invloed zonneparken op bodemkwaliteit en biodiversiteit

Solar Magazine

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt 3,6 miljoen euro subsidie beschikbaar aan een samenwerkingsverband van LC Energy, TNO, Wageningen University & Research, Eelerwoude en SolarCentury. Lees verder.


Foto: Pixabay

Literatuurstudie effect van bodembeheer op het behalen van bodem-, water- en luchtdoelstellingen

RIVM

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbodems verbeteren. Daarom wil het ministerie dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Dit is belangrijk om voldoende gewassen te blijven produceren en minder vervuilende stoffen, zoals CO2 en stikstof, naar lucht en water uit te stoten. Lees verder.


Foto: Pixabay

Notaoverleg Tweede Kamer 12 mei 2020 over Bodem

Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 mei 2020 overleg gevoerd met Minister Van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris Van Veldhoven over granuliet en de handhaving met betrekking tot de toepassing van granuliet bij het project ‘Over de Maas’. Ook is gesproken over de vervolgacties rond het tijdelijk handelingskader PFAS. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grote droogte: akkergrond verstuift en er verdampt meer dan dat er regen valt

Trouw

De droogte wordt zorgelijk. Het tekort aan neerslag in Nederland bereikte afgelopen vrijdag 100 millimeter. Donderdag stond het tekort op 97 millimeter. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aardwarmte uit Rotterdam

Nieuwsblad Transport

Het havenbedrijf Rotterdam doet samen met Shell onderzoek naar de mogelijkheid van geothermie. In de Rotterdamse haven gevestigde fabrieken zouden die warmte kunnen gebruiken voor stoom en warmte. Er blijft dan meer duurzame energie over voor bijvoorbeeld transport. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nationale Agenda Precisielandbouw

WUR

Wetenschap, industrie en overheid hebben hoge verwachtingen van de economische en ecologische voordelen die het toepassen van precisielandbouw voor de landbouwsector biedt. Toepassen in de praktijk blijft echter nog steeds achter. Waar ligt dat aan? Lees verder.


Foto: Pixabay

Bestuur SIKB versterkt met twee nieuwe leden

SIKB

Het Bestuur van SIKB is uitgebreid met Menno Smits, namens de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer en Jan van Weperen, namens de Unie van Waterschappen. Lees verder.


Jan van Weperen en Menno Smits - eigen foto's

Start voorbereidingen strandsuppletie Dishoek

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat is 28 april gestart met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

9 juni 2020
Webinar: Bodem in de Omgevingswet
1, 8 en 15 september 2020
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
24 september 2020
SIKB Online
Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
1 oktober 2020
Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?
Amersfoort
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
29 oktober 2020
Noordelijke netwerkdag bodem
Assen
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Webinar: Bodem in de Omgevingswet - 9 juni

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert (live) webinars over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het invoeren van de Omgevingswet binnen uw organisatie. In dit webinar wordt in drie delen ingegaan op een aantal milieubelastende activiteiten in relatie tot bodem. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Trends voor nutriënten in Nederlandse KRW-waterlichamen online

Deltares

Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen is nu een nieuwe online tool beschikbaar: KRW-NUTrend. Het is een applicatie waarin een ruimtelijk beeld wordt gegeven van de toestand, trends, concentraties, normen en het doelgat (de afstand tot de norm) van nutriënten in de ruim 700 Nederlandse waterlichamen die zijn aangewezen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Lees verder.


Illustratie: Startpagina KRW-NUTrend.nl: toestand N-totaal per waterlichaam in toetsjaar 2019

Circuit Zandvoort stort duin vol met asfalt

Trouw

Er zouden ‘tijdelijke’ tribunes in de duinen komen, die na de race zouden verdwijnen, maar het Circuit Zandvoort stortte asfaltbrokken als ondergrond. Natuurbeschermers protesteren weer. Lees verder.


Foto: Pixabay

De blauwe motor van Nederland staat onder druk

Waterschap Vallei en Veluwe

Per 18 mei 2020 geldt een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar dat is niet genoeg! Waterschap Vallei en Veluwe overweegt uitbreiding van maatregelen om de (grond)watervoorraad in het werkgebied te beschermen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bijzondere methode van bodemsanering in Haarlemmermeer

Groene Ruimte

In de gemeente Haarlemmermeer wordt de bodemverontreiniging van het industrieterrein Zwaanshoek aangepakt met een innovatieve bodemsaneringsmethode van Groundwater Technology uit Rotterdam. De techniek die het bedrijf toepast, is gebaseerd op sondeertechniek, waarbij een mix van grotendeels natuurlijke hulpstoffen met een sondeerstang op circa 600 plekken in de bodem worden geïnjecteerd. Lees verder.

Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving

WUR

Grasvelden met in de eerste plaats een recreatieve functie kunnen een rol spelen om het stedelijk gebied aangenamer en klimaatbestendiger te maken. Én in het verhogen van de biodiversiteit, wat de overlast van plagen kan beperken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderzoek aardwarmte in Zutphen

Gemeente Zutphen

De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. In mei doet SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) daarom in Zutphen onderzoek in de ondergrond. De verwachting is dat de werkzaamheden half juni klaar zijn. Lees verder.

Maisteelt zonder glyfosaat en weinig grondbewerking

Nieuwe Oogst

De ondergrondse strokenploeg en de inzet van een elektrische onkruidbestrijder kan zorgen voor maisteelt in blijvend grasland met minimale grondbewerking en zonder glyfostaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Delen van data en modellen in de Watercloud

Rijkswaterstaat

Door gebruik te maken van elkaars data en modellen kunnen waterprofessionals in Nederland nog beter hun werk doen en de totstandkoming en uitvoering van waterbeleid versnellen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

‘Winning van nieuwe energiebronnen als aardwarmte is niet zonder risico’

AD

De winning van nieuwe energiebronnen zoals aardwarmte moet veiliger. Hiervoor waarschuwt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat sinds 2009 meerdere putten voor geothermie heeft laten sluiten vanwege lekken. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.