Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 11 - 3 juni 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Droogte bedreigt ook archeologische vindplaatsen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

‘Droogte is al heel lang een probleem voor archeologen. Zeker in het van oudsher natte westen van het land zijn al veel artefacten verdwenen. Denk aan allerlei organisch materiaal, zoals gebruiksvoorwerpen en scheepswrakken. De nu structureel optredende langdurige droge perioden gaan voor nog meer schade zorgen’, aldus Hans Huisman. Lees verder.


Hans Huisman: ‘Grondwater is in veel gevallen een belangrijke conservator’ – eigen foto

Op de voorgrond

Jaarverslag ILT: Schade door bodemverontreiniging jaarlijks 1,8 miljard euro

ILT

‘De ILT zet slimme technische hulpmiddelen in om optimaal rendement te behalen. Zo wordt zwaveluitstoot van individuele schepen midden op zee of het opsporen van illegaal vervoer van grond vastgesteld door gebruik te maken van satellietdata, remote sensing, snuffelpalen en drones.’ Dat is te lezen in het Jaarverslag 2019 van de ILT dat op 20 mei naar de Tweede Kamer is verstuurd. Lees verder.


‘ILT gaat door met innoveren’ - foto ILT

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

De nieuwe bodemprofessional verbindt ondergrondse en bovengrondse ontwikkelingen

Voor grote maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en de klimaatadaptatie, is een ruimtelijke ontwikkeling nodig die samenwerking vergt tussen de professionals die boven de grond werkzaam, en zij die in de bodem en ondergrond werken. In Twente krijgen veelbelovende ontwerpprincipes vorm die deze disciplines bijeen brengen. En die helpen bij een nieuwe, zo noodzakelijke instroom van studenten. Lees verder.


Jos Moll en Geert Roovers - eigen foto's

Actueel

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Aan de slag met Omgevingswet

1 Januari 2022 is de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarover hebben het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen vereenstemming bereikt. Lees verder.


Foto: Pixabay

SIKBeter Jaarcongres 2020 stárt op 24 september!

SIKB

‘Schatten van de bodem’ is dit jaar het thema van een virtueel SIKB Jaarcongres. Een online serie waarin we het verhaal van de bodem vertellen. Het verhaal van zorgvuldig omgaan met de bodem. Beschermen van de schatten die kwetsbaar zijn, nu en in de toekomst delven van wat waardevol en noodzakelijk is en slim beheren van de minder aangename ‘schatten’ - zoals de door de mensenhand veroorzaakte verontreinigingen - (die ruimen we op of neutraliseren we). Lees verder.


Foto: SIKB

Gebruik van Basisregistratie Ondergrond levert kansen op

Rijkswaterstaat/Bodem+

Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten als Rijkswaterstaat (RWS) hebben allemaal te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Zij leveren gegevens aan, maar gebruiken die ook – en dat levert kansen op. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Oproep tot delen van informatie over PFAS

RIVM

Nederland werkt samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. Deze landen roepen betrokken bedrijven, organisaties en overheden op om informatie te delen over PFAS. Lees verder.


Illustratie: Vragenlijst PFAS

Vernatting veenweiden: kabinet kiest voor ‘functie volgt peil’

Waterforum

De benadering van de grondwaterpeilen en de bodemdaling in veenweidegebieden gaat veranderen. Waar nu ‘peil volgt functie’ de praktijk is, zullen overheden steeds vaker ‘functie volgt peil’ gaan hanteren. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meldpunt bodemkwaliteit aangesloten op Inspectieview Milieu

Rijkswaterstaat/Bodem+

De meldgegevens van het Meldpunt bodemkwaliteit zijn voortaan ook te vinden in het portaal Inspectieview Milieu. De gegevens worden wekelijks aangeleverd. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Vaker droogte in het binnenland

KNMI

Droge zomers als die van 2018 komen door klimaatverandering in het binnenland nu vaker voor dan rond 1950. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het KNMI in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Lees verder.


Foto: Pixabay

NEN en SIKB stellen nieuwe norm op voor bodembeschrijving

SIKB

NEN en SIKB werken samen aan een nieuwe norm voor bodembeschrijving en de koppeling hiervan aan de SIKB-protocollen. Een nationale norm en een goede afstemming daarvan op de richtlijnen voor monsterneming, veldwerk en mechanisch boren is nodig om in het veld hiermee ook effectief te kunnen werken. Lees verder.

Supersized veenmonsters voor bodemdalings-voorspellingen

Deltares

Om voorspellingen te doen over de mate van bodemdaling door het samendrukken van veen worden supersized grondmonsters gestoken op de veenweidentestlocatie KTC Zegveld (gemeente Woerden). Met deze monsters kunnen de geotechnische eigenschappen van het veen worden bepaald. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

9 juni 2020
Webinar Bodem in de Omgevingswet
9 juni 2020
Webinar Bodemdaling in beeld
12 juni 2020
Platformmiddag met COB-tv
1, 8 en 15 september 2020
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
Vanaf 24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Overal in het land en op social media
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
1 oktober 2020
Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?
Amersfoort
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Webinar ‘Bodemdaling in beeld’ op 9 juni 2020

Het NKB gaat live! Op 9 juni verzorgt het NKB van 12:30-14:00 uur een webinar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld. Met onder meer een kijkje achter de schermen bij het NKB-uitvoeringsteam, updates vanuit de deelexpedities Innovatieve ophoogtechnieken, Nieuwbouw en Geo-informatie en een live chatsessie. Wat kunt u verwachten van ‘Bodemdaling in beeld in stedelijk gebied’? Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Regierol gemeente bepalend in de transitie naar aardgasvrije wijken

TNO

De G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), TNO en Platform31 werkten samen een jaar lang aan nieuwe bouwstenen voor besluitvorming over de transitie naar aardgasvrije wijken. Conclusie is dat de wijze van regie nemen door gemeenten bepalend is voor een succesvol besluitvormingsproces én constructieve samenwerking met transitiepartners (en bewoners). Lees verder.

Drie consultaties rondom mest vandaag van start

Rijksoverheid

Onlangs zijn er drie consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen organisaties en betrokkenen gedurende vier weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe geotechnische software voor geautomatiseerd rekenen

Deltares

Geautomatiseerd rekenen en ontwerpen neemt een hoge vlucht. De door vele partijen in de gww-sector gevoelde behoefte aan goed gereedschap leidde eerder dit jaar tot een gezamenlijk initiatief: de ontwikkeling van de digitale bibliotheek GEOLIB. Lees verder.


Foto: Pixabay

Geen laaghangend fruit binnen landbouw- en voedselbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL heeft in het rapport Kansrijk landbouw- en voedselbeleid op basis van het politieke en maatschappelijke debat een breed spectrum aan mogelijke beleidsmaatregelen geïnventariseerd en geanalyseerd op effectiviteit, uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Droogte zet door

Unie van Waterschappen

Op dit moment hebben we te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar, resulterend in een grote watervraag en lage grondwaterstanden in met name het oosten en zuiden van het land. De aanvoer van de grote rivieren is nog op orde, maar zal naar verwachting de komende weken verder dalen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bomen het meest efficiënt bij reductie hittestress in steden

Waterforum.net

Steden hebben voldoende water nodig voor de aanleg van meer bomen. Die zijn essentieel voor de hittebestendigheid van steden. Bomen zorgen met hun schaduw voor koele plekken en verdamping. Dat blijkt uit rapport ‘De hittebestendige stad’ dat op 25 mei is aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas. Lees verder.


Foto: Pixabay

2020 misschien droogste jaar ooit, en dit kunnen we eraan doen

NU.nl

Nederland staat wereldwijd bekend om de strijd tegen het water. Maar de afgelopen jaren is er ook veel droogte in ons land. 2020 wordt misschien het droogste jaar ooit. Moeten we ons zorgen maken? Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Samen de risico’s van droogte beperken

KNMI

Elke zomer is het droog. Maar als er sprake is van een langere periode van droogte en een lage afvoer in de rivieren komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in actie. “Op basis van de KNMI-verwachting, het neerslagtekort en de verwachte rivierafvoeren kijken we of er risico’s zijn voor de watervoorziening en vaardieptes”, aldus Boris Teunis, adviseur crisisbeheersing en operationeel waterbeheer bij Rijkswaterstaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.