Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 12 - 16 juni 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Spin in het web tussen kennis en het netwerk’

Paul de Wilde, adviseur Bodem+

Vanaf het allereerste begin is hij werkzaam bij Bodem+ en behoort zo tot de ‘oude’ garde die gepokt en gemazeld is op het veelzijdige beleidsterrein van de bodem. ‘De bodem is en blijft de grond onder ons bestaan,’ aldus Paul de Wilde. ‘Onze rol als expertisecentrum en helpdesk voor provincies, waterschappen en gemeenten zal ook in de toekomst belangrijk blijven. Zeker met de komst van de nieuwe Omgevingswet.’ Lees verder.


Paul de Wilde: ‘Kennis én kennissen: belangrijke meerwaarde Bodem+’ - eigen foto

Op de voorgrond

Zandtekort? Wereldwijde zandhonger verdrievoudigd!

Rijkswaterstaat/Bodem+

In de eerste week van juni 2020 verschijnt de nieuwe editie van Rijkswaterstaat trendcahier De Lichtkogel. In deze editie staat de wereldwijde honger naar zand centraal. Ook gaan we in op de consequenties voor zandgebruik en zandwinning in Nederland. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Actueel

Rijkswaterstaat koploper in aanleveren ondergronddata aan BRO

Rijkswaterstaat / Bodem+

Als opdrachtgever van infrastructuurprojecten heeft Rijkswaterstaat, net als gemeenten, provincies en waterschappen, te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In deze basisregistratie worden ondergrondgegevens eenduidig vastgelegd en beschikbaar gesteld. Na een wat aarzelende start zijn de leveringen aan de BRO in volle gang. Lees verder.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Rijkswaterstaat/Bodem+ en SIKB

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze is de dag erna in werking getreden. Behalve actualisatie van bijlage B, C en D is een wijziging over bodemenergie doorgevoerd, zijn uitvoeringsvraagstukken over asbest opgelost en is een foutieve verwijzing in artikel 4.10.2 hersteld. Ook is Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen geactualiseerd. Lees verder.


Foto: Pixabay

NEN en SIKB ontwikkelen nieuwe norm voor bodembeschrijving

NEN en SIKB

NEN en SIKB werken samen aan een nieuwe Nederlandse norm voor bodembeschrijving en de koppeling hiervan aan de SIKB-protocollen. Een nationale norm en een goede afstemming daarvan op de richtlijnen voor monsterneming, veldwerk en mechanisch boren is nodig om in het veld hiermee ook effectief te kunnen werken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Eindrapport Adviescollege Stikstofproblematiek: ‘Niet alles kan overal’

Aanpak Stikstof

Het adviescollege Stikstofproblematiek heeft haar eindadvies overhandigd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het eindadvies, ‘Niet alles kan overal’, volgt op eerdere rapporten. Lees verder.


Foto: Pixabay

In 2019 minder verontreinigde grond gereinigd

Rijkswaterstaat/Bodem+

In 2019 is bijna 1,9 miljoen ton verontreinigde grond procesmatig gereinigd. Dit een afname van circa 20 % ten opzichte van voorgaande jaren: in 2018 werd 2,4 miljoen ton gereinigd. Dit blijkt uit de gezamenlijke cijfers van branchevereniging van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkers (NVPG) en Rijkswaterstaat Bodem+. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaterstaat/Bodem+

Basisregistratie geeft zicht op ondergrondse drukte

Binnenlands Bestuur

Warmtenetten, elektriciteitsnetten, woningbouw: opgaven die ruimte vragen. Ook onder de grond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt via metingen en 3D-modellen zichtbaar wat zich waar bevindt. Het ministerie van BZK heeft de BRO nodig voor betrouwbare inzichten rondom ruimtelijk beleid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nederland klimaatbestendig maken

Unie van Waterschappen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 juni aangekondigd dat zij 100 miljoen euro extra vrij maakt voor de bestrijding van droogte in het Deltaplan Zoet water. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kust Julianadorp en Den Helder versterkt met zand

Rijkswaterstaat /Bodem+

Rijkswaterstaat heeft de zandsuppleties bij de kust tussen Julianadorp en Den Helder begin juni 2020 afgerond. Met het kustonderhoud blijft de kust op zijn plaats en in goede conditie. Zo is de kop van Noord-Holland de komende jaren weer goed beschermd tegen de Noordzee. Lees verder.


Nieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia ingezet - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Gevecht om de ondergrond In het Rotterdamse Bospolder-Tussendijken

NRC

In het Rotterdamse Bospolder-Tussendijken zitten twee duurzame ambities elkaar letterlijk in de weg: de aanleg van een warmtenet en het streven naar meer bomen in een gebied dat al vol ligt met leidingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

29 juni 2020
Online seminar 'Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden'
7 juli 2020
Online kennisbijeenkomst 'Voedselbossen; kansen voor regionale overheden'
1, 8 en 15 september 2020
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
Vanaf 24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Overal in het land en op social media
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
1 oktober 2020
Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?
Amersfoort
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Online kennisbijeenkomst ‘Voedselbossen; kansen voor regionale overheden’ d.d. 7 juli 2020

U bent van harte uitgenodigd voor de eerste online kennisbijeenkomst op 7 juli die we vanuit de Green Deal Voedselbossen organiseren voor regionale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen). Doel van de bijeenkomst is de uitwisseling en het vastleggen van kennis op het gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Nieuwe aanpak voor het stikstofprobleem

WUR

De hoge stikstofuitstoot in Nederland bedreigt de natuur. Meerdere sectoren, waaronder de landbouw, dragen bij aan de uitstoot en moeten maatregelen nemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Grote verschillen in stroomsnelheid en versterkend effect verklaren grote erosiekuilen

Deltares

Grote stroomsnelheidsverschillen in horizontale richting kunnen een versterkend effect hebben op de ontwikkeling van grote erosiekuilen, blijkt uit het promotieonderzoek van Yorick Broekema, expert bij Deltares. Lees verder.


Foto: Pixabay

Boeren en overheid leren samen maatregelen inzetten tegen droogte

WUR

Droge zomers, natte winters: de Nederlandse landbouw is er nog niet op ingericht. Boeren, waterschappen en overheden moeten samen leren hoe je droge periodes overbrugt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vergroening in de stad vraagt ook veel water

H2OWaternetwerk.nl

‘Tegels eruit, groen erin’ is een veelgehoorde aanpak om klimaatverandering op te vangen. Maar is vergroening in de stad echt effectief? Lieselotte Tolk en Maarten Kuiper houden een pleidooi om groen van alle kanten te bekijken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meerjarig onderzoek naar klimaatadaptieve inrichting hoge zandgronden

WUR

Het is droog in Nederland en de regen die valt, komt steeds vaker in de vorm van piekbuien. De hooggelegen zandgronden van Nederland zijn niet ingericht op deze effecten van klimaatverandering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Weidevogels profiteren van drainagemaatregelen tegen bodemdaling

Waterforum.net

Weidevogels hebben veel profijt van de drukdrainages die zijn aangelegd bij de bedrijvenproef Sturen met Grondwater in de polder Spengen, tussen Woerden en Kockengen. De drukdrainages zijn aangelegd om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Onderwaterdrainage in veenweidegebieden

Landschap

In de klimaatdebatten van afgelopen voorjaar kwam de Klimaattafel met een vrij spectaculaire oplossing voor het probleem van zakkende veenweidegebieden. Door een slimme manier van draineren zou de CO2 emissies minstens gehalveerd worden en kunnen de boeren gewoon door gaan met de veehouderij. Te mooi om waar te zijn? Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.