Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 13 - 1 juli 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Jonge vakmensen betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet’

‘Het was in mijn studietijd al een veel gehoorde discussie, die (helaas) nog weinig aan actualiteit heeft ingeboet: de verbinding tussen de boven- en ondergrond. Waarbij ik de bovengrond dan als de wereld boven maaiveld beschouw. In mijn werk als planoloog en als voorzitter van het Netwerk Jong Leefomgeving probeer ik die verschillende werelden bijeen te brengen’, vertelt Juul Osinga. Lees verder.


Juul Osinga: ‘Wij willen de betrokkenheid van jonge vakmensen bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet vergroten’ – eigen foto

Op de voorgrond

PFAS: meer verantwoorde ruimte voor grondverzet

Rijksoverheid

Er komt op basis van nieuw onderzoek meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag aan de Tweede Kamer. Gebaseerd op nieuwe onderzoeken van RIVM en Deltares biedt zij op drie fronten meer ruimte. Ten eerste een hogere achtergrondwaarde voor de landbodem (PFAS 1,4 µg/kg). Ten tweede verdwijnt het verschil in regels voor toepassing van grond en bagger. Ten derde is er meer ruimte voor het verantwoord toepassen van grond en bagger in diepe plassen. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Klei verrijkt schrale landbouwgrond

Het is eigenlijk een oud principe, dat in de vergetelheid is geraakt. Schrale landbouwgrond verrijken met een dun laagje klei of bagger. Dat houdt organische stof vast, zorgt voor een betere vochthuishouding en leidt ertoe dat een regenbui meer de bodem infiltreert. In Gelderland loopt een experiment. Lees verder.


Leon Claassen: ‘Discussie over milieukundige kwaliteit in een nieuw, samenhangend, perspectief plaatsen’ - eigen foto

Actueel

Bodembeleid moet veel steviger

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van natuur, water en klimaat worden hierdoor niet gehaald en ook landbouwopbrengsten staan onder druk. De overheid moet er beter voor zorgen dat bodems voor meer functies geschikt zijn, maar ook dat activiteiten daar worden uitgevoerd waar de bodem er ook daadwerkelijk geschikt voor ís. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ Lees verder.


Foto: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

3 miljoen m3 zand afgraven bij zeesluis IJmuiden: waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe?

Rijkswaterstaat/Bodem+

De nieuwe zeesluis wordt helemaal uitgegraven en al dat afgegraven zand moet natuurlijk ook ergens naartoe. Maar hoe werkt dat? En waar laat je zoiets? Arjan Kroot, hoofduitvoerder bij OpenIJ, vertelt over de werktechnieken die worden gebruikt op de bouwplaats. Lees verder.


Zanddepot project nieuwe zeesluis IJmuiden - foto: Rijkswaterstaat

3 keer Nederland, dat oppervlak hebben we nodig voor onze transities!

Rijkswaterstaat/Bodem+

Hebben we genoeg Nederland voor onze transities? Die vraag stelde Rijkswaterstaat aan het Bodemtraineeship. Sverre van Klaveren, Nàdia Mobron, Esmeralda Mobron en Kevin de Koeijer rekenden de claims op land en bodem door en vonden dat we zonder keuzes en het slim inzetten van bodem en land 3 keer Nederland nodig hebben. Lees verder.

Milieuschade voorkomen met beter toezicht en handhaving

Ministerie IenW

Ongezonde grafietregens en ernstige bodemverontreiniging: het zijn nare voorbeelden van milieuschade die niemand in zijn achtertuin wil hebben. De afgelopen jaren is veel gedaan om uitstoot van schadelijke stoffen naar de bodem, water en lucht te verminderen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen biedt dubbel voordeel

Rijkswaterstaat/Bodem+

Nederland heeft hoge ambities voor de energietransitie. Om hierin tegemoet te komen is het nodig dat in 2050 ongeveer 20 procent van de gebouwen over een bodemenergiesysteem beschikt. Het door KIBO ondersteunde project: ‘Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen voor meer CO2 besparing’ heeft hier praktijkgericht onderzoek naar gedaan. De conclusie is dat met een hogere dichtheid van bodemenergiesystemen het mes aan twee kanten snijdt. De realisatie van en meer duurzame energie en meer CO2 besparing in het stedelijk gebied. Lees verder.


Foto: Deltares

Uitleg regels milieubelastende activiteit opslaan van grond of baggerspecie

Aan de slag met Omgevingswet

Op de website van het Informatiepunt Omgevingswet is uitgebreide uitleg over de algemene regels voor de milieubelastende activiteit opslaan van grond en baggerspecie onder de Omgevingswet beschikbaar. Ook wordt een uitleg gegeven over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige regelgeving onder het Activiteitenbesluit en het Besluit bodemkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

CCvD Archeologie maakt uitstel verlenging registratie mogelijk

SIKB

Het CCvD Archeologie heeft op 10 juni jl. ingestemd met het voorstel van SIKB om de termijn voor verlenging van de registratie op te rekken. Overmacht door corona is daarvoor de reden, onderbouwd door besprekingen met de certificerende- en toetsende instellingen, een verzoek van de VOiA en een gehouden enquête onder alle registerarcheologen en specialisten. Lees verder.


Foto: Esther Wieringa

Natuurgebied Trintelzand is gemaakt met overtollig slib

NRC

Opnieuw heeft Nederland een stukje land veroverd op het water. Langs de Houtribdijk, op de grens van Markermeer en IJsselmeer, tussen Enkhuizen en Lelystad, is een nieuw natuurgebied van vijfhonderd hectare aangelegd: Trintelzand, gemaakt van overtollig slib dat vrijkwam bij de zandwinning voor de zandige oevers. Lees verder.


Foto: Peter Leenen/Rijkswaterstaat

Bodembeheer van de Toekomst: juridische frames klaar

Bodembeheer van de Toekomst

Het Aanvullingsspoor heeft op zes grote dossiers zogenaamde ‘60 procent documenten’ opgeleverd. Het gaat om juridische frames van een aantal milieubelastende activiteiten: ‘graven in de bodem met een kwaliteit onder de interventiewaarde bodemkwaliteit’, ‘graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (> 25 m3)’, ‘saneren van de bodem’, ‘opslaan van grond of baggerspecie’ en ‘toepassen van bouwstoffen’. Met daarnaast de instructieregel ‘nazorg’ (na saneren van de bodem). Lees verder.


Foto: Bodembeheer van de toekomst

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7 juli 2020
Online kennisbijeenkomst 'Voedselbossen; kansen voor regionale overheden'
8 juli 2020
Webinar Bodemdaling
1, 8 en 15 september 2020
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
Vanaf 24 september 2020
SIKB Jaarcongres 'Schatten van de bodem'
Overal in het land en op social media
28 september t/m 9 oktober 2020
Geoweek 2020
Nederland
27 oktober 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
12 november 2020
Nationaal Deltacongres
MECC Maastricht
19 november 2020
Nationaal Congres Bodemdaling
Fort Wierickerschans Bodegraven
24 november 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
25 november 2020
Festival Follow UP
Utrecht
 

Uitgelicht

Webinar Bodemdaling - woensdag 8 juli 2020

Bodemdaling door oxidatie van organische stof en klink in veen- en kleigronden is het gevolg van eeuwenlange ingrepen in ons complexe bodem- en watersysteem. Deze bodemdaling zet de leefbaarheid onder druk en kost tot 2050 tot ca. 22 miljard euro. Tijdens deze webinar schetst Geert Roovers de wereld van het omgaan met bodemdaling – zowel vanuit een technisch, ruimtelijk als governance-perspectief. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

De droogte in Nederland, van dag tot dag

Volkskrant

De Volkskrant volgt deze zomer de droogte. Waar is momenteel de nood het hoogst? En wat kunnen we de komende dagen verwachten? Deze kaart biedt elke dag een actueel overzicht. Lees verder.

RU Groningen onderzoekt effect zonneparken op biodiversiteit en bodem

Solar

Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn in opdracht van de provincie en Solarfields gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Nederlandse zonneparken in de provincie Groningen. In de komende vijf jaar – tot 2025 – gaan de onderzoekers bij vijftien zonneparken van verschillende eigenaren de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Handreiking bemonstering PFAS geactualiseerd

Bodem+

Het bemonsteringsprotocol PFAS van het expertisecentrum PFAS is geactualiseerd naar de laatste inzichten over PFAS. Deze aangepaste handreiking is kortgesloten en afgestemd met de VVMA, waardoor er sprake is van een door de branche gedragen handreiking. Lees verder.

Nieuwe Stratigrafische Nomenclator: staalkaart van de ondergrond

TNO

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen de ‘Stratigrafische Nomenclator’. Lees verder.


Groeve ’t Rooth - foto: TNO, Jan Stafleu

Oplevering Houtribdijk met wereldprimeur brede zandoevers

Rijkswaterstaat / Bodem+

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten, stormen aan die eens in de 10 duizend jaar voorkomen. Lees verder.

GeoTOP uitgebreid met Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg

TNO

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, bundelt zijn kennis van de ondiepe ondergrond en ontsluit die via een gedetailleerd driedimensionaal beeld in het GeoTOP model. Sinds 22 juni 2020 kunnen ook de regio’s Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg de diepte in; op die dag zijn zij toegevoegd aan de nieuwste versie van GeoTOP. Lees verder.

Samenwerken voor zoet water op Schouwen-Duiveland

Deltares

‘Samenwerken voor Zoet Water’ is donderdag 4 juni van start gegaan. In dit door de EU gefinancierde project werkt Deltares samen met de Gemeente Schouwen-Duiveland, Agrarisch Schouwen-Duiveland, verschillende agrarische ondernemers, de ZLTO, KWR Water en Acacia Water aan grootschalige toepassingen van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. Lees verder.


Foto: Deltares

Heropening universiteitsmuseum met interactieve archeologie

OogTV

Het Groninger Instituut voor de Archeologie presenteert de nieuwe tentoonstelling ‘DIG-IT-ALL’, een interactieve tentoonstelling over de archeologie van de toekomst. Studenten en medewerkers hebben de tentoonstelling ontwikkeld en er alles aan gedaan om de archeologie voor iedereen interessant te maken. Zo kan er bijvoorbeeld virtueel in een oude graftombe rond gelopen worden. Lees verder.


Foto: RU Groningen

Achtergrond en opinie

Onze strijd tegen de extreme droogte: ‘Besef dit goed: water is meer waard dan goud’

De Stentor

Al drie jaar achtereen wordt Oost-Nederland getroffen door extreme droogte. Hoe moet het verder? Experts Melle Nikkels (Wageningen Universiteit) en Jan Peter van der Hoek (TU Delft) over waarom we water niet meer als een vanzelfsprekendheid kunnen zien en waarom we niet áltijd ons zwembadje achteloos kunnen vullen. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.