Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 14 - 30 augustus 2022
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Bodem en ondergrond staan en blijven volop op de agenda’

‘Natuurlijk geven resultaten van onze onderzoeken vaak een zorgelijk signaal. Denk maar aan de aanwezigheid van historische verontreinigingen, PFAS of microplastics in het milieu. Hierin zie je terug hoe groot de opgaven zijn om onze natuur, water-, bodem- en ondergrondkwaliteit op het weer gewenste niveau te krijgen. Maar de toegenomen aandacht voor waterkwaliteit en alle nieuwe initiatieven rond “bodem en water zijn sturend” biedt ook veel hoop’, aldus Rob Nieuwenhuis, hoofd van de afdeling Bodem- en Grondwaterkwaliteit bij Deltares. Lees verder.


Rob Nieuwenhuis – eigen foto

Op de voorgrond

Zeer lage grondwaterstanden natuurgebieden

Deltares

Natuurorganisaties trekken deze zomer aan de bel over de negatieve effecten van de aanhoudende droogte op de Nederlandse natuur. Deltares heeft actuele kaartbeelden van grondwaterstandsverlaging en de ligging van enkele natuurgebieden gecombineerd. Hiermee worden de gebieden met de grootste risico’s in beeld gebracht. Lees verder.


Foto: Deltares

Actueel

Bodemactiviteiten straks melden via het DSO

Aan de slag met Omgevingswet

Op dit moment meldt u bodemactiviteiten, zoals graven in de bodem en het toepassen van grond of baggerspecie, via het meldpunt bodemkwaliteit en de meldingsformulieren voor de Wet bodembescherming. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u hiervoor bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) terecht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemgezondheid – de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

Europese Commissie

De Commissie wil ervoor zorgen dat het algemene publieke belang in de hele EU in de effectbeoordeling en in het voorstel voor een bodemgezondheidswet goed tot uiting komt door feedback, ideeën, informatie en adviezen te verzamelen, waaronder beleidsnota’s, studies, gegevens over de oorzaken en de omvang van het probleem, kosten en effecten, beleidsdoelstellingen en beleidsopties. U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Lees verder.


Beeld: Europese Commissie

Zorgen over nieuwe normen bodemgezondheid

VNG

De EU kondigt in een nieuw wetsvoorstel richtlijnen aan voor de bodemgezondheid. Op 1 augustus 2022 is de consultatie hierover gestart. De VNG zal een reactie indienen, maar roept gemeenten op dit ook zelfstandig te doen. Dat kan tot en met 24 oktober 2022. Lees verder.


Foto: Pixabay

Concept-herziening BUM's en HUM's Bodemenergie voor reactie

SIKB

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de Besluitvormings Uitvoerings Methoden (BUM) en de Handhavings Uitvoerings Methoden (HUM) voor bodemenergie. Aanleiding voor de herziening is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Lees verder.


Foto: Pixabay

Commentaarronde NEN normen voor waterbodemonderzoek

NEN

NEN heeft de ontwerpen gepubliceerd voor twee herziene Nederlandse normen voor de strategie voor het uitvoeren van verkennend en vooronderzoek van waterbodem. Belanghebbenden wordt gevraagd om commentaar te leveren op deze documenten. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Meer zand voor Katwijk aan Zee

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat brengt vanaf september 2022 tot eind februari 2023 nieuw zand aan op het strand van Katwijk. Deze zandsuppletie verstevigt de kust en voedt de duinen. Lees verder.


Met persleidingen gaat het zand naar het strand waar een bulldozer het verder uitspreidt - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8 september 2022, online
BRO-tje
12 t/m 15 september 2022, Maastricht
Land Use and Water Quality Conference
15 september 2022, Utrecht
De tijd staat niet stil, grondwater ook niet
19 september 2022, online
Slotbijeenkomst Bodembeheer van de toekomst 'Klaar voor de start'
22 september 2022, Deventer
Symposium. Water en bodem sturend, van denken naar doen.
29 september 2022, Den Bosch
SIKB Jaarcongres 2022: Verbind je bubbel
6 oktober 2022, Almere
Nationaal Congres Bodemdaling 2022
10 oktober 2022, Zwolle
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
11 oktober 2022, Den Bosch
SIKB: De omgevingswet en onze protocollen en richlijnen
10 november 2022, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
 

Uitgelicht

Slotbijeenkomst Bodembeheer van de Toekomst

Op 1 januari 2020 is het programma Bodembeheer van de Toekomst van start gegaan. Het is een initiatief van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’ en wordt ondersteund door Rijkswaterstaat/Bodem+. Op 19 september vindt er een online slotbijeenkomst plaats. Lees verder.


Beeld: Samen de diepte in

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Vernieuwde services Bodemkaart en Geomorfologische kaart

Basisregistratie Ondergrond

De nieuwe versies van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart uit de BRO zijn nu beschikbaar. De inrichting van deze services is vernieuwd en de viewservices zijn nu sneller. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Kwetsbare natuur beschermen tegen droogte

H20 waternetwerk

De aanhoudende droogte leidt tot steeds meer maatregelen om schade aan de natuur te voorkomen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verzakking huizen dilemma voor gemeenten

Binnenlands Bestuur

Door de droogte komen er steeds meer meldingen van verzakking van huizen. Gemeenten weten niet wat ze ermee aan moeten. Lees verder.


Foto: Pixabay

PFAS-concentraties blijken óveral ter wereld te hoog

NRC

De handige koolstof-fluorverbindingen (PFAS) die op grote schaal toegepast worden, zijn zó wijdverspreid over de wereld dat ze een ‘planetaire’ grens overschrijden. Dit blijkt uit Zweeds onderzoek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verhoging rivierbodem

EenVandaag

De rivierbedding in de IJssel, Rijn en Waal moet op sommige plekken tientallen centimeters omhoog. Anders komen natuur, landbouw en scheepvaart in gevaar. Rivierexpert Frans Klijn slaat alarm: ‘We moeten zo snel mogelijk ingrijpen.’ Lees verder.


Foto: Pixabay

Droogte: Water moet worden verdeeld

Rijkswaterstaat

De aanhoudende droogte in Nederland zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. Komende weken volgen mogelijk nieuwe maatregelen om het water te verdelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Experts: Wetenschap weet meer dan genoeg over aanpak stikstof

Trouw

De wetenschappelijke basis voor de aanpak van de stikstofcrisis is solide. Dit schrijven 36 hoogleraren en andere onderzoekers. Twijfel zaaien levert niks op. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In deze uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Welke erkenningen zijn nodig voor het nemen van grondwatermonsters bij een open bodemenergiesysteem?

Op hoofdlijnen zijn er twee aanleidingen, elk met haar eigen erkenningsplicht:
1. Het controleren van het functioneren (beheer en onderhoud) van het open bodemenergiesysteem: erkenning nodig op basis van BRL SIKB 11000.
2. Het controleren van een aanwezige grondwaterverontreiniging ter plaatse van of nabij het bodemenergiesysteem: erkenning nodig op basis van BRL of AS SIKB 2000. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.