Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 8 - 25 april 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

We kunnen veel van elkaar leren, ook internationaal!

‘Er is nog veel meer kennis over bodem- en grondwaterbeheer op te halen dan we nu doen, zowel op regionaal als internationaal niveau’, stelt Co Molenaar, vast. De senior-adviseur bodem en water bij Rijkswaterstaat gaat met pensioen. Lees verder.


Co Molenaar – eigen foto

Op de voorgrond

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend

Deltares

Op 21 april is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Lees verder.


Foto: Deltares

Actueel

Aanbieding signaalrapportage staalslakken (IL&T) en beleidsmatig vervolg

Rijkswaterstaat / Bodem+

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelde een signaalrapportage op waarin zij de risico’s benoemt van staalslakken die worden toegepast als bouwstof. Het signaalrapport is gebaseerd op een studie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de ILT heeft gedaan. Lees verder.


Foto: WUR e-Depot

Een algoritme als assistent bij bodemonderzoek

De Ingenieur

In Nederland worden jaarlijks tienduizenden bodemonderzoeken uitgevoerd. Om de meest geschikte mengsels van bodemmonsters voor de uiteindelijke analyses te selecteren, ontwikkelden ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en TerraIndex de automatische monsterselectietool (AMT). Lees verder.


Foto: Pixabay

Afscheidssymposium Theo Edelman

SIKB

Een van de nestors van de bodemsector, Theo Edelman, neemt afscheid van het werkveld. Reden voor een symposium om hieraan aandacht te schenken met een terugblik én vooruitblik naar uitdagingen van de toekomstige bodemprofesional. Lees verder.


Theo Edelman – eigen foto

Grip op opkomende stoffen

h2owaternetwerk

De werkgroep Aanpak opkomende stoffen denkt na over het prioriteren en identificeren van potentieel gevaarlijke stoffen in water en hoe de emissies naar het milieu beperkt kunnen worden. Hoe gaat de werkgroep te werk? Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuwe handreiking geothermie voor gemeenten

VNG

Geothermie is een warmtebron die kan bijdragen aan de warmtetransitie. De nieuwe handreiking Geothermie helpt gemeenten op weg bij geothermieprojecten, geeft tips om betrokken partijen beter op elkaar te laten inspelen en helpt u bij het kiezen van de juiste rol. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Knopen doorhakken over nieuwe landbouwvisie

WUR

In het maatschappelijke debat over landbouw en natuur gaat het vaak over het halveren van de veestapel en of we de stikstofdoelen in 2030 of 2035 moeten halen. Maar zijn dit wel de goede vragen? Lees verder.


Illustratie: Pixabay

VTH netwerkbijeenkomsten over bodem en het DSO: terugkijken mogelijk!

Rijkwaterstaat/Bodem+

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de meldingen voor bodemactiviteiten via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om te informeren en ervaringen uit te wisselen, organiseerde de VNG samen met Rijkswaterstaat / IPLO twee VTH Netwerkbijeenkomsten over bodem. De opnames van de bijeenkomsten en de presentaties zijn terug te kijken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Advieskamer Bodembescherming: Levensduur drainagemat NAUE voor stortplaats voldoende

SIKB

Een drainagemat voor afdekking van een stortplaats kan gelijkwaardig zijn aan een zanddrainagelaag zoals die is voorgeschreven in de Richtlijn Dichte Eindafwerkingen van afval- en reststofbergingen. De drainagemat Secudrain 131 C wE401 131C van producent NAUE GmbH & Co KG is als gelijkwaardig beoordeeld door de Advieskamer Bodembescherming. Lees verder.


Afbeelding: NAUE

Houd rekening met water en bodem bij woningbouw

Waternieuws

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in kaart gebracht welke risico’s en kansen er zijn bij woningbouw, als je kijkt naar de water en de bodem. Dit is samengebracht in een geschiktheidskaart. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8–12 mei 2023
Geoweek 2023
9 mei 2023, ‘s Hertogenbosch
Kennis & Innovatiedag voor Water en Bodem
9 mei 2023, webinar
Webinar Werken in en met verontreinigde bodem
11 mei 2023, Lelystad
Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad
16 mei 2023, Veenendaal
Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar
17 mei 2023, Dronten
Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie - Nederland
13 juni 2023, Amsterdam
Een gezonde leefomgeving doe je samen
15 juni 2023, Ede
Afscheidssymposium Theo Edelman
16 juni 2023, Ede
Platform Bronbemalen: Grondwater-gebruikssystemen in de BRO
3 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Jaarcongres SIKB: Ondersteboven
9 november 2023, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
30 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Schakeldag Rijkswaterstaat
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie - Nederland

Het NATI00NS-project, gefinancierd door het Horizon Europe-programma, organiseert ”National Engagement Events” in heel Europa om de bodemmissie te promoten en partijen te stimuleren om Living Labs voor gezonde, vitale bodems op te zetten. Lees verder.


Illustratie: NATIOONS

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Grondig onderzoek naar asbest Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bij dijkversterkingsproject Marken zijn in de puinlaag onder het zetsteentalud asbestresten aangetroffen. Ook tijdens eerdere onderzoeken naar de puinlaag onder de kreukelberm in het najaar 2022 zijn stukjes asbest gevonden. Lees verder.


Dijk in Marken (foto: ©Gerrit Serne)

Leer over Zeer Zorgwekkende Stoffen

Bodembreed Academie

Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen en welke regels gelden daarvoor? Dit leer je allemaal in een nieuwe leermodule op Bodembreed Academie, ook wat je kunt doen als je er mee te maken krijgt. De leermodule is gemaakt in samenwerking met inhoudsdeskundigen van het Expertisecentrum PFAS. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 19 april 2023 is de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Via deze regeling biedt de Rijksoverheid rijksbodemmiddelen voor taken van decentrale overheden op het gebied van bodem- en grondwaterkwaliteit. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2023. Lees verder.


Beeld: RWS

Internetconsultatie wijziging Regeling Bodemkwaliteit

SIKB

Sinds begin 2020 hebben we een nieuwe versie vastgesteld van een behoorlijk aantal documenten. Deze kunnen alleen in de praktijk nog niet worden toegepast omdat de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) er nog niet naar verwijst. Het ministerie van I&W presenteert de komende tijd een aantal wijzigingen van de Rbk waarin uiteindelijk al deze verwijzingen moeten zijn opgenomen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Archeologische monumenten bedreigd

NRC

Het is slecht gesteld met flink wat van de Nederlandse archeologische rijksmonumenten. Is opgraven dan niet beter? „Je kunt het vergelijken met een wijnkelder. Als je te lang wacht met een fles openen is hij verzuurd.” Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Gemeenten moeten optreden tegen milieuvervuilende rubberkorrels op kunstgras

BNNVara

De rubberkorrels op kunstgrasvelden zijn bewezen schadelijk voor het milieu. Gemeenten horen dit te weten en zijn verplicht om erop te handhaven. Dat blijkt uit vier uitspraken van de Raad van State. Die stelde de bezorgde ouders van kinderen die sporten op kunstgras, verenigd in Stichting InStrepitus, in het gelijk. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.