Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Afscheidssymposium voor Theo Edelman - 15 juni 2023

Een van de nestors van de bodemsector, Theo Edelman, neemt afscheid van het werkveld. Reden voor een symposium om hieraan aandacht te schenken en verleden en toekomst van de sector met elkaar te verbinden.
Graag nodigen wij u voor deze bijeenkomst uit.

Achtergrond
In 1979 kreeg Lekkerkerk landelijk bekendheid toen bleek dat een nieuwbouwwijk gebouwd was op een stortplaats voor chemisch afval. Dat leidde tot de eerste bodemsanering in Nederland.
De casus Lekkerkerk gaf de impuls aan de inventarisatie van bodemverontreinigingen en de uitvoering van bodemsaneringen in Nederland. Het betekende ook een ommekeer in de aandacht voor de bodem. Het besef begon door te dringen dat de bodem geen oneindig vuilnisvat is, maar zorg behoeft. Zorg voor een gezonde bodem.
Enkele jaren voor ‘Lekkerkerk’ studeerde Theo Edelman af aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. Zijn studierichting was bodemkunde en bemestingsleer, met als doctoraalvakken bodemverontreiniging, regionale bodemkunde en ‘onkruidkunde’.
In de vele decennia daarna heeft hij tal van ontwikkelingen voorbij zien komen, en tal van wetten en convenanten.

Programma
12.30 uur Inloop
13.00 uur Welkom door dagvoorzitter Henk van Zoelen
13.15 uur Terugblik door Theo Edelman
Wat hebben die ontwikkelingen betekend voor de kennis en inzicht van Theo Edelman voor de bodemsector? Welke veranderingen heeft hij zoal waargenomen in, bijvoorbeeld, de kunde van de bodemprofessional? Daarover wordt Theo Edelman bevraagd tijdens dit symposium – en hij wordt uitgedaagd door vragen en bijdragen vanuit de zaal.

14.00 uur Vooruitblik op de bodemprofessionals van nu en de toekomst: door Lotte Mathu (Jongbodem/Witteveen+Bos), Marissa Frambach (Tauw), Margot de Cleen (Ministerie van IenW).
In deze sessie worden zijn constateringen voorgelegd aan bodemprofessionals van nu, en vooral, van de toekomst. Hoe zien zij de opgaven die worden gesteld in hun werkveld? Wat vereisen de actuele opgaven aan expertise? Is hun die meegegeven in hun opleiding, wordt daaraan voldoende aandacht besteed tijdens hun werk, of zijn er lacunes die (dringend) aandacht behoeven?

15.15 uur Toekomstige opgaven voor de bodemsector door David van den Burg (voorzitter CCvD
Bodembeheer van SIKB).
Wat betekenen de gesignaleerde ontwikkelingen – en gestelde eisen aan de bodemprofessional – voor het werkveld? En, meer specifiek, zijn de aandachtsvelden voor deze kennis- en richtlijnenorganisatie nog steeds adequaat? Is het aanbod aan kennis en richtlijnen duurzaam voor de komende tijd? Is SIKB geëquipeerd als het bijvoorbeeld gaat om de integratie met andere werkvelden (zie de EU Bodemrichtlijn)?

16.00 Afsluiting en borrel

Waar en wanneer?
Datum: donderdag 15 juni, van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Pathé Ede, TheaterFoyer en Zaal 6, Laan der Verenigde Naties 150, Ede
(Bereikbaar per auto of met Openbaar Vervoer, NS station Ede Wageningen, bushalte De Gelderhorst of Stadspoort)

U kunt zich hier aanmelden voor deze gratis bijeenkomst.

Gerelateerd