Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 10 - 23 mei 2023
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Fictieve korting stimuleert om personeel goed op te leiden

Waterschap Rivierenland hecht eraan dat uit te besteden werkzaamheden door goed opgeleide mensen worden uitgevoerd. Aannemers die borg staan voor voldoende scholing krijgen bij een aanbesteding een fictieve korting. ‘Een stimulans’, vertelt senior-adviseur Nico Maat, ‘die ons als opdrachtgever het vertrouwen geven dat een aannemer mensen inzet die verstand van zaken hebben. Vakmensen dus!’ Lees verder.


Nico Maat – eigen foto

Op de voorgrond

De Nederlandse bodem warmt snel op

WUR

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur van de lucht, maar ook de bodem wordt warmer. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben onderzocht hoe de bodemtemperatuur in Nederland de komende 30 jaar kan stijgen, en welke gevolgen dat heeft voor de natuur. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Beantwoording Kamervragen hergebruik bodemassen door Staatssecretaris Heijen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Staatssecretaris Heijnen beantwoordde op 5 april 2023 Kamervragen over het bericht: ‘Schone as van afval legt het af tegen goedkopere vuile variant’. Lees hier de beantwoording van de Kamervragen van het lid Haverkort (VVD).


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodem en innovatie: de State of the art

Bodembreed Academie

De nieuwe editie van het tijdschrift Bodem staat geheel in het teken van innovatie. Innovatie zowel op gebied van techniekontwikkeling, als op de werkwijze bij integrale vraagstukken. Met een groot aantal artikelen over innovatie, waarmee Bodem een boeiende ‘State of the art’ presenteert. Kijk hier voor meer informatie, het (gratis) inzien en bestellen.


Foto: tijdschrift Bodem

Dijken op getijdenzand: veel sterker dan gedacht

Deltares

Dijken waarvan de ondergrond is opgebouwd uit getijdenzand (zand afgezet in een getijdengebied) bieden meer weerstand tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzandafzettingen. Dat is de uitkomst van een grootschalig innovatief onderzoeksproject dat werd gehouden in de Hedwigepolder in Zeeland. Lees verder.


Foto: Deltares

Levende zeebodemsedimentkaart Noordzee

Geologische Dienst Nederland

Voor het eerst in tientallen jaren is er een update van de zeebodemsedimentkaart. Door gebruik van kunstmatige intelligentie in combinatie met hoogwaardige geologische expertise zijn drie kaarten ontwikkeld die de samenstelling van de zeebodem weergeven in verschillende mate van detail. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nederland en de Kaderrichtlijn Water

Binnenlands Bestuur

De deadline voor de Kaderrichtlijn Water lag ooit op 2015 en is twee keer met zes jaar uitgesteld. Over vier jaar is het zover, en moet Nederland als EU-lidstaat voldoen aan de op papier gezette eisen ten aanzien van de chemische en ecologische kwaliteit van kustwater, oppervlaktewater en grondwater. Lees verder.


Foto: Pixabay

Rapportage Staat van Ons Water

Unie van Waterschappen

Op 17 mei is de rapportage De Staat van Ons Water naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit rapport laat de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar de voortgang van het Nederlandse waterbeleid zien. Lees verder.


Foto: Pixabay

#NatuurlijkDichtbij: zandherstel voor de Roggenplaat

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat staat bekend als kustbeschermer en (vaar)wegbeheerder. Maar Rijkswaterstaat is ook nauw betrokken bij natuurbeheer? Tijdens De Week van Ons Water toont het Rijkswaterstaat met de hashtag #NatuurlijkDichtbij de plekken waar het ministerie verrassende en bijzondere acties uitvoert om de natuur te beschermen. Lees verder.


De westzijde van de Roggenplaat met duidelijk zichtbare geulen - foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Gouda zinkt

National Geographic

Een monumentale binnenstad die onderloopt, omliggende polders waarin koeien wegzakken: nergens in Nederland is bodemdaling zo zichtbaar als in de stad van kaas en stroopwafels. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

25 mei 2023,on line
Kweekvijver Programma afbouw nazorg
25 mei 2023, on line
BRO’tje webinar: verzilting en de BRO
13 juni 2023, Amsterdam
Een gezonde leefomgeving doe je samen
15 juni 2023, Ede
BRO Ketendag
15 juni 2023, Ede
Afscheidssymposium Theo Edelman
16 juni 2023, Ede
Platform Bronbemalen: Grondwater-gebruikssystemen in de BRO
20 juni 2023, Haarlem
Platform Bodembeheer - Water en Bodem Sturend: plek van bodem in het maatschappelijk debat
22 juni 2023, Amersfoort
Vindhetverleden in de praktijk
3 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Jaarcongres SIKB: Ondersteboven
30 oktober 2023, ’s Hertogenbosch
Schakeldag Rijkswaterstaat
9 november 2023, Assen
Noord-Nederlandse Bodemdag
16 november 2023, omgeving Amsterdam
Nationaal Congres Bodemdaling 2023
 

Uitgelicht

Afscheidssymposium voor Theo Edelman - 15 juni 2023

Een van de nestors van de bodemsector, Theo Edelman, neemt afscheid van het werkveld. Reden voor een symposium om hieraan aandacht te schenken en verleden en toekomst van de sector met elkaar te verbinden. Lees verder.


Illustratie: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Vooraankondiging: Schakeldag 2023 is op 30 oktober

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in 's-Hertogenbosch. Dit kennisevenement staat in het teken van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Reserveer 30 oktober daarom vast in uw agenda. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Kademuren slimmer beschermd door beter inzicht in schroefstralen

Deltares

Havenbedrijven en vaarwegbeheerders beschermen hun infrastructuur, zoals kades en ligplaatsen bij sluizen, doorgaans tegen erosie als gevolg van scheepsschroeven met bodembescherming. Lees verder.


Foto: Deltares

Kamerbrief mogelijke afbraak poly-acrylamide bij toepassen granuliet

Rijksoverheid

Het RIVM heeft in samenwerking met Deltares een literatuurverkenning gepubliceerd naar de mogelijke afbraak van poly-acrylamide en de mogelijke vorming van acrylamide in diepe plassen. Via een kamerbrief heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over het rapport en de beleidsreactie. Lees verder. Lees ook de reactie van Zembla.


Foto: Pixabay

Wind op zee: meer locatiestudies

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen op dit moment meerdere schepen bodemonderzoek op de Noordzee. In mei varen in een week zelfs 4 onderzoeksschepen tegelijkertijd op zee - meer dan ooit. De schepen brengen gebieden in kaart die zijn aangewezen voor de bouw van windparken. Ook zijn binnenkort 5 meetcampagnes voor wind- en wateronderzoeken actief op de Noordzee. Lees verder.


Foto: Pixabay

Waterbeheer kost 8,2 miljard Euro

H2O Actueel

Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies waren vorig jaar samen 8,2 miljard euro kwijt aan waterbeheer. De totale kosten zijn sinds 2018 met 6 procent gestegen volgens de Staat van Ons Water 2022. In deze publicatie is extra aandacht voor de thema’s droogte en waterkwaliteit. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Water en bodem sturend, maar hoe dan?

Binnenlands Bestuur

Water en bodem moeten ‘sturend’ worden bij ruimtelijk beleid, besloot het kabinet onlangs.Hoe pakken we dat slim aan? Een breed gedragen langetermijnvisie voor de toekomst kan helpen, schrijven onderzoekers Ilse Voskamp, Daan Verstand en Wim Timmermans van Wageningen University Research in een essay. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.