Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bijeenkomst Platform Bronbemalen 'Voorkomen van visuele verontreiniging bij bemalingen - Ernst en mogelijkheden' - 23 januari 2020

Elke dag wordt grondwater onttrokken uit de ondergrond zodat ondergrondse bouwwerkzaamheden in een droge put kunnen worden uitgevoerd. Denk aan het bouwen van een parkeergarage, het aanleggen van kabels, leidingen of riolering en het aanleggen van een installatie voor warmte-koude-opslag. De komende jaren zullen naar verwachting meer ondergrondse werkzaamheden plaats-vinden. Denk aan de aanleg van warmtenetten en bodemenergiesystemen in het kader van de energietransitie, de uitrol van 5G (digitale transformatie) en de aanleg van (regen)waterbuffers om klimaatverandering het hoofd te bieden.

Bij het onttrekken van grondwater, komt het water in contact met de lucht. Stoffen die van nature in het grondwater aanwezig zijn, kunnen met zuurstof uit de lucht reageren. Het gevolg kan verkleuring van het grondwater zijn. Het water wordt bijvoorbeeld bruin als gevolg van neerslag van aanwezig ijzer in het grondwater. Daarnaast kan bij het lozen van het grondwater in een sloot, de sliblaag van het slootprofiel losgewoeld worden, waardoor tijdelijk lokaal zwart water ontstaat. Voor de waterkwaliteit en ecologie in een watergang kunnen deze lozingen problematisch zijn.

Veel waterbeheerders handhaven op de aanwezigheid van dergelijke ‘visuele verontreinigingen’ als gevolg van een bemaling. Of en in welke mate dit fenomeen op zal treden is voor de bemaler of bemalingsadviseur echter niet altijd van te voren goed in te schatten. Bovendien zijn maatregelen om visuele verontreiniging tegen te gaan kostbaar. In de praktijk kan het optreden van visuele verontreiniging dus lastige discussies opleveren tussen bemalers, opdrachtgevers en bevoegd gezag.

Tijdens deze bijeenkomst willen we de bovenstaande problematiek bespreekbaar maken en werken aan duidelijkheid voor alle partijen in de keten. Vragen waar we op ingaan zijn: wanneer is sprake van visuele verontreiniging? Welke problemen levert visuele verontreiniging op in het water? Is een eenduidige interpretatie van het begrip ‘visuele verontreiniging’ en bijbehorende normering en handhaving mogelijk? Welke maatregelen kunnen er getroffen worden, met welk effect?
De inhoudelijke focus ligt in deze bijeenkomst specifiek op lozing van ijzerhoudend grondwater, maar de uitkomsten zijn ook breder toepasbaar. De bijeenkomst is bedoeld voor waterschappen, bemalers / uitvoerende partijen, bemalingsadviseurs, opdrachtgevers van bemalingen, RIVM, STOWA en SIKB.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.
U kunt zich hier aanmelden. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.

Gerelateerd