Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Webinar 'Ervaringen met XRF-onderzoek bij onderzoek naar diffuus lood bij speelplaatsen en (moes)tuinen' - 12 januari 2021

Onderzoek naar diffuse loodverontreinigingen in de bodem
In het Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 hebben overheden afgesproken om bewoners te informeren over de gezondheidsrisico’s van diffuse loodverontreinigingen in de bodem. Deze afspraak heeft het bodemonderzoek naar diffuus lood de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht. Het bodemonderzoek is vooral gericht op de locaties die in potentie risicovol zijn: speelplaatsen, tuinen en moestuinen. Het bodemonderzoek moet uitsluitsel geven of de diffuse loodverontreiniging kan leiden tot gezondheidsrisico’s van spelende kinderen, bewoners en gebruikers.

Meerwaarde van inzet van XRF-metingen
Met XRF-metingen kan snel en een goed beeld van de loodgehaltes in de bodem worden verkregen. Juist bij diffuse verontreinigingen biedt dit meerwaarde, omdat niet alleen het gemiddelde gehalte van een mengmonster in beeld komt zoals bij conventioneel laboratoriumonderzoek, maar ook inzicht ontstaat in de ruimtelijke spreiding van de loodgehaltes. Daarom heeft SIKB eind 2018 twee handreikingen vastgesteld waarin onderzoek van diffuse loodverontreinigingen in de bodem is beschreven:

Doel van het webinar
In 2019 en 2020 hebben opdrachtgevers, adviseurs, veldwerkers en vergunningverleners ervaring opgedaan met XRF-onderzoek volgens deze handreikingen. In dit webinar delen zij hun ervaringen en geven zij hun visie op de verdere mogelijkheden voor inzet van XRF-metingen bij bodemonderzoek. Deelnemers worden uitgenodigd hun vragen, opmerkingen en ervaringen in te brengen.

Het webinar is bedoeld voor:
• Opdrachtgevers van bodemonderzoek bij gemeenten en provincies
• Adviseurs
• Veldwerkers
• Vergunningverleners bodemverontreiniging

Klik hier voor het programma.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan het webinar. U ontvangt dan een week voorafgaand aan het webinar de informatie om deel te nemen.

Contact
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Annelies de Graaf van SIKB, telefoonnummer 06-42980676, e-mail annelies.degraaf@sikb.nl.

Gerelateerd