Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Het ontbreekt aan circulaire initiatieven

Innovatie in de circulaire economie is nog geen gemeengoed. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten komen slechts schaars naar voren. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde onlangs nog geen twee procent van de 85.000 circulaire initiatieven innovatief.

Onze bodem wordt op talloos vele manieren gebruikt. Voor het produceren van voedsel, het opslaan van drinkwater, het aanleggen van kabels en leidingen, het bouwen van woningen en bedrijfsgebouwen, voor warmte-koude-opslag en veel meer. Hoe innovatief is onze sector? Welke ideeën zijn er? Hoe kunnen we in de sfeer van ‘grond’ en ‘secundaire stoffen’ innovatief versnellen? Zonder concessies te doen aan de milieukwaliteit? Kunnen we bijvoorbeeld probleemstoffen uit grondstromen halen? Kunnen we meer bio-based materialen in ons werk inzetten? Kunnen we de bodem als voorraadkast gebruiken?

Het vraagt allereerst om creativiteit. Maar vervolgens en net zo hard om vertrouwen. En om borging. En om meer integraal denken. De concept-Omgevingswet stuurt weliswaar aan op een integrale benadering, maar een kader voor duurzaam gebruik van het bodem-watersysteem ontbreekt. Sectorale economische afwegingen domineren doorgaans het denken over ons bodemgebruik. Met als gevolg dat de bodem op veel plaatsen zijn functies amper meer kan vervullen. Bodemverdichting en erosie, bodemdaling, verzilting en verzuring, bodemverontreiniging en de daling van het gehalte aan organische stof in de bodem zijn dan de gevolgen. Genoeg ‘bodem’ voor innovatie dus. De denkkracht is er echt wel.

Misschien is het een goed idee dat we ons verhaal vertellen bij het ‘Versnellingshuis’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, MKB-Nederland, RVO en Nederland circulair!

Henk Koster
directeur SIKB