Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Blog

Vertrouwen

14-10-2019

We hebben een mooi en inspirerend congres achter ons. ‘Een organisatie functioneert goed als het beschikt over een hoogwaardige infrastructuur, over competente professionals en over functionele richtlijnen. Een organisatie functioneert excellent wanneer het teampresenteren en het systeemdenken als de kerncompetentie wordt beschouwd’, aldus Marck Haerkens. Ik zou daar twee dingen aan willen toevoegen: hetzelfde is waar voor alle groepen mensen die willen samenwerken, en ten tweede: er is vertrouwen tussen de individuen nodig. En hoe bouwen we, in deze bijzondere tijden waarin waarheid en onwaarheid makkelijk in elkaar overlopen, aan wederzijds vertrouwen?

Buitengrond

16-06-2019

Van bodem en ondergrond naar buitengrond; de zomer komt eraan en dus trekken we naar buiten. Ondertussen kijken we naar de effecten van de Europese verkiezingen op de verhoudingen en de posities in Brussel, verbazen we ons over de Brexit, maken we plannen voor onze zomervakantie, kijken we naar de resultaten van onze sportmensen op de internationale bühnes en denken we na over het SIKB Jaarcongres, waar het buitenland een centrale rol gaat spelen.
Zoals voor een van de parallelsessies van het congres is opgetekend: het bodem- en grondwatersysteem doet niet aan landsgrenzen. Het beheer ervan is in verschillende landen echter vaak anders. Hoe wordt bijvoorbeeld in Zweden, Spanje en België gewerkt aan een betere bodemkwaliteit? Op welke manier raakt EU-regelgeving het bodembeheer in Nederland? En wat valt op als we het Nederlandse kwaliteitssysteem vergelijken met internationale systemen van kwaliteitsborging? En hoe zit dat met de archeologische kwaliteit?
Aandacht dus voor wat we aan kennis en ervaringen kunnen exporteren, en kunnen importeren. Onder de titel: ‘Even Nederland bellen’. In 2031, zo ambiëren we, wordt vanuit de gehele wereld Nederland gebeld met de vraag hoe wij zó goed de zorg voor de bodem en ondergrond in gezamenlijke afspraken hebben kunnen verankeren. Met kennis als basis en ruimte voor nieuwe methoden en technieken in (water)bodem, ondergrond, grondwater en archeologie. Met aandacht voor grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, verduurzaming, circulaire economie en de energietransitie. En dat alles in een publiek-private samenwerking.
Is dat hoogmoed? Nee, dat is gewoon een gezonde ambitie, zolang we maar bereid zijn te leren.
Het programma (‘in progress’) van ons Jaarcongres is vrijwel rond en binnenkort te vinden op: www.sikb.nl

Gezamenlijk de richtlijnen inhoud geven

23-04-2019

Vereenvoudiging en harmonisatie van de richtlijnen, versnelling in aanpassingen en vaststelling en kennisdoorwerking van de richtlijnen zijn belangrijke aandachtspunten van SIKB. In het afgelopen halfjaar hebben we daarin de nodige stappen kunnen zetten. Na de harmonisatie van hoofdstuk 4 in de BRL-en kijken we nu naar de overige hoofdstukken. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen koppelen we dit aan andere acties, bijvoorbeeld die een relatie hebben met de aanstaande Omgevingswet. Wat die wet betreft hebben we afgelopen najaar een onderzoekstraject gestart naar de impact daarvan op de SIKB-documenten. Het resultaat is dat de aanpassingen veel verwijzingen en nieuwe of andere definities met zich mee brengen. En ook dat er veel gerelateerd moet worden aan de decentralisatie, wat voor de bodemwereld inhoudt dat decentrale overheden in afwijking van het centrale beleid maatwerkregels of maatwerkvoorschriften kunnen voorschrijven. Binnen het Programmabureau van SIKB werken we nu aan een planning en uitwerking hiervan op gedetailleerd niveau.

Het ontbreekt aan circulaire initiatieven

11-03-2019

Innovatie in de circulaire economie is nog geen gemeengoed. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten komen slechts schaars naar voren. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde onlangs nog geen twee procent van de 85.000 circulaire initiatieven innovatief.

Klimaat- en energiedoelen (blog door Henk Koster)

08-02-2019

Een paar nieuwsberichten kwamen de afgelopen tijd bij elkaar. Zo meldde het Planbureau van de Leefomgeving op 25 januari jongstleden: ‘Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht; het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting naar 12,2% in 2020. Het Europese doel voor Nederland van 14% in 2020 is daarmee niet binnen bereik. Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee’.
Het woord bodemenergie lezen we niet terug.