Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Blog

Gezamenlijk de richtlijnen inhoud geven

23-04-2019

Vereenvoudiging en harmonisatie van de richtlijnen, versnelling in aanpassingen en vaststelling en kennisdoorwerking van de richtlijnen zijn belangrijke aandachtspunten van SIKB. In het afgelopen halfjaar hebben we daarin de nodige stappen kunnen zetten. Na de harmonisatie van hoofdstuk 4 in de BRL-en kijken we nu naar de overige hoofdstukken. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen koppelen we dit aan andere acties, bijvoorbeeld die een relatie hebben met de aanstaande Omgevingswet. Wat die wet betreft hebben we afgelopen najaar een onderzoekstraject gestart naar de impact daarvan op de SIKB-documenten. Het resultaat is dat de aanpassingen veel verwijzingen en nieuwe of andere definities met zich mee brengen. En ook dat er veel gerelateerd moet worden aan de decentralisatie, wat voor de bodemwereld inhoudt dat decentrale overheden in afwijking van het centrale beleid maatwerkregels of maatwerkvoorschriften kunnen voorschrijven. Binnen het Programmabureau van SIKB werken we nu aan een planning en uitwerking hiervan op gedetailleerd niveau.

Het ontbreekt aan circulaire initiatieven

11-03-2019

Innovatie in de circulaire economie is nog geen gemeengoed. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten komen slechts schaars naar voren. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde onlangs nog geen twee procent van de 85.000 circulaire initiatieven innovatief.

Klimaat- en energiedoelen (blog door Henk Koster)

08-02-2019

Een paar nieuwsberichten kwamen de afgelopen tijd bij elkaar. Zo meldde het Planbureau van de Leefomgeving op 25 januari jongstleden: ‘Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht; het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting naar 12,2% in 2020. Het Europese doel voor Nederland van 14% in 2020 is daarmee niet binnen bereik. Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee’.
Het woord bodemenergie lezen we niet terug.