Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Grondwaterbemalingen verdienen aandacht:

Grondwaterbemalingen (tijdelijke grondwaterstandsverlagingen) blijken een risicovolle activiteit met regelmatig (zeer) grote schade in de uitvoering als gevolg.

Grondwaterbemalingen (tijdelijke grondwaterstandsverlagingen) blijken een risicovolle activiteit met regelmatig (zeer) grote schade in de uitvoering als gevolg. Oorzaken zijn de suboptimale organisatie van het werk, gebrek aan werkafspraken en gebrek aan praktijkkennis. In januari 2009 heeft een workshop met bemalers, opdrachtgevers, vergunningverleners en toezichthouders over deze problemen plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een Verkenning van problemen en oplossingsrichtingen opgesteld. De SIKB gaat hier mee in nauw overleg met betrokkenen aan het werk. Ook op het SIKB-congres op 29 september a.s. is er aandacht voor tijdelijke grondwaterstandverlagingen (sessie A2 "grondwater en bemalingen: allebei op peil"). Wilt u meer informatie of bijdragen? Mail naar SIKB.