Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Aanpassing waterbodemdocumenten aan Waterwet

Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet is de Wet bodembescherming niet meer van toepassing op waterbodems. SIKB gaat nu de waterbodemrichtlijnen en -protocollen aansluiten op de Waterwet.

De bestaande beoordelingsrichtlijnen en protocollen die (deels) betrekking hebben op waterbodems, zijn grotendeels gebaseerd op de Wet bodembescherming. Het gaat dan met name om BRL SIKB 6000, protocol 6003, BRL SIKB 7000 en protocol 7003.
Vanwege dit gewijzigde wettelijk kader is het noodzakelijk de zaken in die documenten op waterbodem betrekking hebben, aan te passen aan de systematiek en terminologie van de Waterwet. De aanpassingen zullen gedeeltelijk in de vorm van interpretatiedocumenten gepubliceerd worden, en gedeeltelijk in de vorm van nieuwe versies van de beoordelingrichtlijnen en protocollen. De essentie van de documenten verandert overigens niet of nauwelijks.
Naar verwachting zijn de interpretatiedocumenten en nieuwe versies van de beoordelingsrichtlijnen en protocollen vanaf het najaar 2010 te downloaden via deze website. Opnieuw certificeren is niet nodig.
De erkenningplicht op grond van de richtlijnen en protocollen blijft overigens bestaan. Wel zijn er kleine wijzigingen in de afbakening van de situaties waarin erkenningsplicht geldt, zie artikel 2.1 van de Regeling bodemkwaliteit.