Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BUM Wbb gereed voor gebruik

Om het proces van het toetsen van adviesproducten en het beschikken door provincies en gemeenten te vergemakkelijken is een BesluitvormingsUitvoeringsmethode Wet Bodembescherming (BUM Wbb
) opgesteld.

Toelichting op de BUM Wbb
Om het proces van het toetsen van adviesproducten en het beschikken door provincies en gemeenten te vergemakkelijken is een Besluitvormingsuitvoeringsmethode Wet Bodembescherming (BUM Wbb) opgesteld.
De BUM Wbb is een richtlijn (werkdocument) voor het bevoegd gezag Wbb. In de BUM Wbb zijn zowel Toetslijsten als handreikingen voor de inhoud van beschikkingen opgenomen. De BUM Wbb brengt de wettelijke Wbb-eisen (en de consequenties van uitspraken van de Raad van State) in beeld. Op basis daarvan zijn in de BUM die punten benoemd waaraan het bevoegd gezag Wbb een aanvraag tot beschikking (nader onderzoek, saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan) toetst.
De BUM Wbb beperkt de beleidsvrijheid op grond van de Wet bodembescherming niet. Het bevoegd gezag kan op basis van en binnen de grenzen van de Wbb aanvullende eisen stellen. Men kan ook uit hoofde van andere regelgeving eisen stellen. Deze aanvullende eisen zijn in de BUM Wbb niet meegenomen.
De BUM Wbb heeft als ontwerp ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in deze versie (1.0) van de BUM Wbb. Deze versie is op 14 oktober 2010 door het CCvD Bodembeheer vastgesteld.
BEUK en EUREKA
De Toetslijsten zijn opgesteld in het kader van het SIKB-project BEUK en het project EUREKA (NEN en SIKB). Het project BEUK heeft ook geleid tot een Richtlijn inhoud Saneringsplan (RIS). Het project EUREKA zal leiden tot een uitbreiding van BRL SIKB 2000 met diverse veldwerktechnieken (anders dan boren en bemonsteren). Het NEN heeft een NTA 5755 voor nader onderzoek opgesteld (te bestellen via het NEN, www.NEN.nl).
Toelichting Bodemsanering efficiŽnt en uniform in de keten. Medio 2011 zal de werking van de RIS en de BUM Wbb worden geevalueerd.