Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Digitale uitwisseling gegevens bij deponeren archeologische vondsten

De archeologische sector wil de efficiency bij bij het aanleveren en accepteren van archeologische vondsten verhogen.

De archeologische sector wil de efficiency bij bij het aanleveren en accepteren van archeologische vondsten verhogen. Een van de middelen is het doorvoeren van een gestandaardiseerde beschrijving (KNA-specificatie OS17, onderdeel van de ontwerp-wijziging van de KNA). Een ander middel is het invoeren van eisen aan software, zodat het digitaal uitwisselen van data mogelijk wordt. Het betreft software die vooral door opgravingsbedrijven en depothouders wordt gebruikt. Hiertoe heeft het CCvD Archeologie het ontwerp-protocol 0102 vastgesteld. U kunt tot 8 maart 2011 reageren op dit ontwerp. Het wordt op prijs gesteld als u hiervoor bijgaand reactieformulier gebruikt.
Protocol 0102 bevat het uitwisselmodel voor het digitaal uitwisselen van data bij het proces “deponeren van archeologische vondsten”. Op dit uitwisselmodel (UML) wordt het XSD (beschrijving van het XML-schema) gebaseerd dat de specificaties voor de digitale uitwisseling van data aangeeft.
AchtergrondenBij het deponeren van opgravingsgegevens door vergunninghouders (vergunning voor archeologische opgravingen op basis van de Monumentenwet) aan depots (bij provincies of gemeenten) wordt het volgende overgedragen:
· de fysieke vondsten, (veld)tekeningen, foto”s, opgravingsadministratie, rapportages
· de pakbon: een gestandaardiseerde beschrijving van de opgraving en van het te deponeren materiaal
De pakbon wordt op papier of digitaal (of beide gegevensdragers) aangeleverd.
Digitaal aanleveren door de vergunninghouder maakt geautomatiseerd inlezen van de data door de depothouder mogelijk, zodat overtypen van de gegevens achterwege kan blijven. De vergunninghouder en de depothouder maken bij de digitale uitwisseling van data alleen gebruik van software die werkt conform het standaard uitwisselingsformaat (protocol 0102).
Klik hier voor het overzicht van de Gemeentelijke depothouders.
Pakbon en domeintabellenDe pakbon bestaat uit 3 delen (algemene projectbeschrijving, materiaalcategorieën en artefacttypen) die worden in gevuld met behulp van de volgende bestanden:

Onderdeel Inhoud Bestandsnaam
Pakbon deel AAlgemene projectbeschrijving PRJ 144 algemene projectbeschrijving.xls
Pakbon deel BBasisbeschrijving materiaalcategorieën PRJ 144 materiaalcategorieen.xls
Pakbon deel CBasisbeschrijving artefacttypenPRJ 144 artefacttype.xls
Codetabel 1ABR-codePRJ 144 ABR code.xls
Codetabel 2DeponeringscodePRJ 144 deponeringscode.xls
Codetabel 3PeriodePRJ 144 periode.xls

De bestanden bevatten de koppeling tussen de KNA en de digitale uitwisseling: het zijn tevens de domeintabellen van protocol 0102.
Relatie met BRL 0100Protocol 0102 behoort bij BRL 0100 “Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer”. Software die aan protocol 0102 voldoet kan op basis van BRL 0100 worden gecertificeerd.