Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwe richtlijn voor thematische controles bij bodembeheer

Op 1 juli 2010 is de Richtlijn thematische controles bodembeheer in werking getreden.

Op 1 juli 2010 is de Richtlijn thematische controles bodembeheer in werking getreden (Controlerichtlijn 2010). Deze vervangt de Controlerichtlijn uit 2009. Doel van de Controlerichtlijn is het ontmoedigen van eventueel fraudegedrag in het bodembeheer. De richtlijn is ook bedoeld als positief signaal: de bodembranche wil af van fraudeurs en zet daartoe concrete stappen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan adequaat ketentoezicht. De Controlerichtlijn 2009 gold van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010 en had betrekking op analyses, partijkeuringen, veldwerk en milieukundige begeleiding.
Op 17 juni 2010 hebben het Centraal College van deskundigen en het Accreditatiecollege Bodembeheer de resultaten van de Controlerichtlijn 2009 geŽvalueerd. Gebleken is dat (vrijwel) geen inhoudelijke knelpunten zijn geconstateerd. Er is met andere woorden geen (nieuw) fraudegedrag op deze onderwerpen aangetroffen. De indruk bestaat dat de richtlijn een preventieve werking heeft gehad: certificaathouders hebben zelf extra gelet op de aspecten die extra zijn geaudit. Geconcludeerd is dat de richtlijn als instrument positief werkt. Daarom is besloten is om de aanvullende controles voort te zetten, met dien verstande dat de te controleren onderwerpen zijn vervangen door de volgende nieuwe onderwerpen:

  • inhuur van personeel / uitbesteding van werk;
  • realiteit van tijdsregistratie.

De Controlerichtlijn 2010 geldt van 1 juli 2010 tot en met 31 maart 2011, waarna evaluatie en zonodig verlenging of aanpassing plaatsvindt. De controles worden door de certificerende instellingen en Raad voor Accreditatie binnen reguliere audittijd uitgevoerd.