Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Ontwerp-BUM Wbb ter kritiek (reactietermijn is gesloten)

Om het proces van het toetsen van adviesproducten en het beschikken door provincies en gemeenten te vergemakkelijken is een ontwerp-BesluitvormingsUitvoeringsmethode Wet Bodembescherming ( BUM Wbb
) opgesteld. Reactietermijn is gesloten.

Om het proces van het toetsen van adviesproducten en het beschikken door provincies en gemeenten te vergemakkelijken is een ontwerp-BesluitvormingsUitvoeringsmethode Wet Bodembescherming (BUM Wbb) opgesteld. Reactietermijn is gesloten.
Toelichting op de ontwerp-BUM Wbb
De BUM Wbb is een richtlijn (werkdocument) voor het bevoegd gezag Wbb. Hij beperkt de beleidsvrijheid op grond van de Wet bodembescherming niet. Het bevoegd gezag kan op basis van en binnen de grenzen van de Wbb aanvullende eisen stellen. Men kan ook uit hoofde van andere regelgeving eisen stellen. Deze aanvullende eisen zijn in de BUM Wbb niet meegenomen. De BUM Wbb brengt alleen de wettelijke Wbb-eisen en de consequenties van uitspraken van de Raad van State in beeld. Op basis daarvan zijn in de BUM die punten benoemd waaraan het bevoegd gezag Wbb een aanvraag tot beschikking toetst.
In de BUM Wbb zijn zowel Toetslijsten als handreikingen voor de inhoud van beschikkingen opgenomen.
BEUK en EUREKA
De Toetslijsten zijn opgesteld in het kader van het SIKB-project BEUK en het project EUREKA (NEN en SIKB). Het project BEUK heeft ook geleid tot een Ontwerp richtlijn inhoud Saneringsplan, die eveneens ter kritiek ligt tot 10 augustus 2010. Het project EUREKA zal leiden tot een uitbreiding van BRL SIKB 2000 met diverse veldwerktechnieken (anders dan boren en bemonsteren). Het NEN heeft een NTA 5755 voor nader onderzoek opgesteld (te bestellen via het NEN, www.NEN.nl).
Toelichting Bodemsanering efficiŽnt en uniform in de keten
Oproep: probeer de BUM en Richtlijn uit op uw locatie!
Vanuit het project BEUK wordt voor een drietal locaties waarbij een saneringsplan en beschikking volgens de nieuwe systematiek uitgewerkt worden, implementatiebegeleiding geboden. Doel hiervan zal zijn om al snel eerste ervaringen op te doen. Adviesbureaus en initiatiefnemers kunnen bij SIKB vanaf nu en tot uiterlijk 1 september 2010 projecten aanmelden waaruit een selectie zal plaatsvinden; de selectie richt zich op het verkrijgen van een zo groot mogelijke verscheidenheid van projecten.Stuur een mail naar walter.dekoning@sikb.nl of bel 0182 - 540 675.