Kennis van kwaliteit in bodembeheer

BRL SIKB 6000 en protocol 6003 geactualiseerd

Begin februari is door het CCvD Bodembeheer BRL SIKB 6000 en protocol 6003 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Waterwet.

Zo is verificatie bij ingrepen in de waterbodem niet meer wettelijk verplicht, evenals nazorgactivietiten.
In deze herziening worden de consequenties van de inwerkingtreding van de Waterwet verwerkt. Dit houdt onder meer in dat verificatie niet meer wettelijk verplicht is, met uitzondering van de overgangsgevallen die nog binnen het Wbb-kader worden uitgevoerd. Het karakter van verificatie is daarmee ook veranderd. Daarnaast zijn nazorg-activiteiten niet meer wettelijk verplicht, ook niet voor overgangsgevallen die nog binnen Wbb-kader worden uitgevoerd. Verder behelzen de wijzigingen voornamelijk terminologie en definities.
Voor de protocollen 6001, 6002 en 6004 (landbodems) heeft de inwerkingtreding van de Waterwet geen gevolgen en blijven daarom buiten deze herzieningsronde. Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u hier. Ten aanzien van de wijziging geldt een overgangstermijn van 1 jaar.