Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Handboek Waterbodem, leidraad door het baggerproces

Het uitvoeren van baggerprojecten wordt steeds complexer. Met verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet, moet rekening worden gehouden.

Het uitvoeren van baggerprojecten wordt steeds complexer. Met verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet, moet rekening worden gehouden. De geactualiseerde versie 2 van het Handboek Waterbodem biedt inzicht in deze aspecten.
Het Handboek Waterbodem is een stappenplan bij het voorbereiden en uitvoeren van ingrepen in de waterbodem. De compact ingebonden versie 2 is ontwikkeld door MWH, met medewerking van SIKB, Agentschap NL/Bodem+ en Colibri Advies en is sinds eind 2010 beschikbaar.
Nieuw ten opzichte van versie 1 zijn de volgende aspecten:

  • Waterwet en waterbodembeheer: Een compact overzicht van de toestemmingen die op grond van de Waterwet benodigd zijn voor werken in de waterbodem.
  • Duurzaamheid en waterbodembeheer: Concrete tips om duurzaamheid op verschillende niveaus te implementeren in waterbodembeheer.
  • Aanbesteden en waterbodembeheer: De mogelijkheden die slim aanbesteden biedt in het kader van doelmatig waterbodembeheer.

De aspecten projectmanagement, samenwerken, databeheer, kwaliteitsborging, erkenningsregeling, contractbeheersing, Wabo en Flora- en faunawet zijn geactualiseerd ten opzichte van de eerste versie.
Nadere informatie over relevante wet- en regelgeving en onderzoeks- of uitvoeringstechnieken kunt u vinden in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit.