Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Het gebruik van geofysische prospectietechnieken in de Nederlandse Archeologie op land en onder water onder de loep

In opdracht van SIKB en het CCvD is een inventarisatie, analyse en evaluatie uitgevoerd van geofysische onderzoeken op land en onder water met als doel meer zicht te krijgen op het gebruik en kwaliteit van geofysische prospectietechnieken in de Nederlandse archeologie.

In 2010 is door SIKB een Projectplan opgesteld en goedgekeurd door het CCvD Archeologie om te komen tot een Leidraad Integrale Benadering vooronderzoek en een Plan van Aanpak voor Deelopdracht I Uitwerken Geofysisch Onderzoek in de archeologie (prj. 157). In dit kader heeft Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie een inventarisatie, analyse en evaluatie uitgevoerd van geofysische onderzoeken uit de afgelopen 15 jaar (1996-2010). Doel van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op het eigenlijke gebruik en de kwaliteit van geofysische prospectietechnieken in de Nederlandse archeologie. In de voorliggende studie zijn de gangbare geofysische prospectiemethoden op land en op water in kaart gebracht, is een kwantitatieve analyse uitgevoerd van zowel de ge´nventariseerde geofysische onderzoeken op land, als die op het water en zijn een aantal casussen nader bekeken. Het rapport is op 31 mei 2011 vastgesteld door het CCvD Archeologie.
Op basis van dit rapport worden vervolgstappen verwacht om de kwaliteit van dit onderzoek te verbeteren (KNA), betere vraagstelling en afweging te bieden voor opdrachtgevers van dit onderzoek en kan het een stimulans betekenen voor meer wetenschappelijk onderzoek om de kennis in Nederland te vergroten -en inbedding van geofysisch onderzoek in de Nederlandse archeologie te verbeteren.
Download hier het rapport