Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Ontwerp-BUM en ontwerp-HUM Bodemenergie voor provinciale taken

Provincies en andere betrokken partijen hebben gewerkt aan richtlijnen voor beschikken en handhaven bij bodemenergiesystemen door provincies. U kunt op de ontwerp-documenten reageren tot 25 november 2011.

Provincies en andere betrokken partijen hebben gewerkt aan richtlijnen voor beschikken en handhaven bij bodemenergiesystemen door provincies. U kunt op de ontwerp-documenten reageren tot 25 november 2011.
Om de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren hebben diverse overheden en marktpartijen het Samenwerkingsprogramma WKO vastgesteld (zie www.allesoverWKO.nl). Onderdeel hiervan is het spoor “kwaliteitsborging”. In dat kader worden ontwikkeld:

De ontwerp-BUM BE en ontwerp-HUM BE voor de provinciale taken zijn nu gereed. Zij zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, marktpartijen, Bodem+ en het ministerie van I&M. Voor meer informatie zie de toelichting op beide documenten.
Ook voor gemeentelijke taken bij bodemenergie worden een BUM BE en een HUM BE ontwikkeld (deel 2). Deze documenten zullen begin 2012 beschikbaar zijn.
Doel en status
Doel is het harmoniseren van de werkwijze van de provincies met betrekking tot vergunningverlening (BUM) en meldingen / toezicht / handhaving (HUM). Dit door het bieden van overzicht (kennisdocument) en door het waar gewenst geven van advies voor het hanteren van de eigen beleidsruimte. Zowel provincies als marktpartijen zijn voorstander van een dergelijke harmonisatie.
De BUM BE en HUM BE zijn richtlijnen (werkdocumenten) voor de taakuitvoering door de provincies. Na verwerking van de ingekomen reacties op de ontwerp-documenten zullen de aangepaste documenten worden voorgelegd aan provinciale bestuurders (IPO-M in afstemming met IPO-W) met het verzoek om te besluiten dat de BUM en HUM leidraad zullen zijn bij het verlenen van watervergunningen, omgevingsvergunningen en ontheffingen resp het toezicht op de naleving.
Reageren
U kunt tot 25 november 2011 reageren op de ontwerp-BUM BE en ontwerp-HUM BE. Uw commentaar kunt u sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of per post t.a.v. de secretaris van het CCvD Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het format voor uw reactie op de ontwerp-BUM BE en het format voor uw reactie op de ontwerp-HUM BE, ook te vinden bij de ontwerpdocumenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!