Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Syllabus Bouwen, Ruimte & Archeologie geactualiseerd

De eerste versie van deze syllabus beschreef de wettelijke stand van zaken in 2009. De wetgeving is sinds die datum flink gewijzigd. Om die reden is besloten de syllabus te actualiseren. Deze versie beschrijft de stand van zaken op 30 juni 2011.

Deze syllabus beoogt betrokkenen van gemeenten, zoals medewerkers ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht, en andere organisaties te informeren over de juridische aspecten van archeologie. De eerste versie van deze syllabus beschreef de wettelijke stand van zaken in 2009. De wetgeving is sinds die datum flink gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wabo. Om die reden is besloten de syllabus te actualiseren. Deze versie beschrijft de stand van zaken op 30 juni 2011. Naast de wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn in deze versie ook geactualiseerde modellen voor de bouw- en sloopvergunning, de effecten van de Beleidsbrief modernisering van de monumentenzorg (MoMo), de komende wijzigingen voor de planschade-regeling en de eigendom van archeologische vondsten opgenomen. Link naar meer informatie over archeologie voor overheden