Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Vervolgstap gezet in harmonisatie depoteisen archeologie

De volgende stap in het harmoniseren van depoteisen is gezet: het model voor het digitaal aanleveren en inlezen van de Pakbon is vastgesteld (protocol 0102). Alle wijzigingen zijn opgenomen in het geactualiseerde KNA-Wijzigingsblad.

Het project Harmonisatie depoteisen archeologie (PRJ 144) beoogt de efficiency bij het aanleveren en accepteren van archeologische vondsten bij depots te verhogen. De depothouders (vertegenwoordigd door provinciale en gemeentelijke depotbeheerders), opgravende bedrijven, de universiteit Leiden, de RCE, software-ontwikkelaars en de SIKB werkten in het project samen aan een oplossing. Dat gebeurde op basis van een door het CCvD Archeologie goedgekeurd projectplan en met een financiŽle bijdrage van de provincies.
Het project kent meerdere stappen. De eerste stap betrof de nieuwe richtlijnen voor (de)selectie van vondsten (KNA-specificatie PS06); deze zijn per 1 juli 2011 ingevoerd. Op die datum zijn we ook overgegaan naar het hanteren van gestandaardiseerde begrippen voor het beschrijven van vondstmateriaal en brondocumentatie. Dit gebeurt met de 'Pakbon' (KNA-specificatie OS17). De harmonisatie van begrippen en van aanleveringseisen zorgt er voor dat de inhoudelijke eisen vanuit alle provinciale en diverse gemeentelijke depothouders aan het beschrijven van vondstmateriaal zijn geharmoniseerd.
Inmiddels is de volgende stap gezet: het model voor het digitaal aanleveren en inlezen van de Pakbon (protocol 0102) is vastgesteld door het CCvD Archeologie. De digitale standaard maakt ook koppeling met e-depot en ARCHIS 3.0 mogelijk hetgeen op termijn zal leiden tot een verlichting van eisen doordat gegevens dan slechts eenmalig ingediend hoeven te worden.
Op dit moment werken we samen met direct betrokkenen in een aantal pilots waarin het digitaal aanleveren en inlezen wordt uitgeprobeerd. In maart 2012 zal SIKB software beschikbaar die het digitaal aanleveren en inlzen ondersteunt. Het betreft een validatietool voor opgravers en een viewer voor depothouders. Tijdens een kennis- en discussiebijeenkomst in maart 2012 (exacte datum nu nog niet bekend) kunnen dan ook praktijkervaringen uitgewisseld worden.
Digitaal aanleveren of inlezen van gegevens is niet verplicht. Echter, indien wordt gekozen voor digitaal aanleveren dan moet dit gebeuren met software die werkt conform protocol 0102 (in XML).
Alle wijzigingen zijn opgenomen in het geactualiseerde KNA-Wijzigingsblad.
Meer informatie over het project harmoniseren depoteisen archeologie klik hier.