Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voordat u begint met bodemsaneren

Behoefte aan een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, meldingen die vereist zijn bij het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering?

Behoefte aan een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, meldingen die vereist zijn bij het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering? Op de website www.VoordatUBegintMetBodemsaneren.nl vindt u naast informatie over de bodemverplichtingen, vooral informatie over andere vergunningen, ontheffingen of meldingen die u nodig kunt hebben bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering. Deze vergunningen, ontheffingen of meldingen zijn gebaseerd op andere milieuregelgeving dan de Wet bodembescherming. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de Wet milieubeheer, de Monumentenwet en de Waterwet, maar ook om verordeningen van gemeenten en provincies.
Om de verontreinigde grond te kunnen verwijderen moet u bijvoorbeeld een boom verwijderen of een opstal slopen. Maar ook de nabijheid van bijvoorbeeld een dijklichaam of een spoorweg is belangrijk. Op de website www.VoordatUBegintMetBodemsaneren.nl vindt u een opsomming van allerlei activiteiten die mogelijk nodig zijn. Per activiteit is vervolgens vermeld welke regelgeving van toepassing is, welk overheidsbesluit (vergunning) nodig is, of u een melding aan de overheid moet doen en bij welk bevoegd gezag u moet zijn. Bij sommige activiteiten zijn nog aanvullende opmerkingen gemaakt. Het langs lopen van de activiteiten op deze website helpt u een heel eind op weg in de vraag waar u rekening mee moet houden.