Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Aanvulling interpretatiedocument voor BRL SIKB 1000

Kwaliteitsrichtlijnen worden door SIKB regelmatig aangepast aan wijzigingen in beleid en aan praktijkervaringen. Het interpretatiedocument voor BRL1000 “Monstername voor partijkeuringen” is aangevuld met enkele items die voor de uitvoering relevant zijn.

Kwaliteitsrichtlijnen worden door SIKB regelmatig aangepast aan wijzigingen in beleid en aan praktijkervaringen. Het interpretatiedocument voor BRL1000 “Monstername voor partijkeuringen” is aangevuld met enkele items die voor de uitvoering relevant zijn.

Met het aangevulde interpretatiedocument zijn nu teksten opgenomen rond:

Het opnemen van analyseresultaten in het monsternemingsverslag (interpretatie 11). Analyse en toetsing vallen formeel buiten de reikwijdte van het certificatieschema van BRL SIKB 1000. De bijlagen bij de protocollen 1001 en 1002 geven echter een andere indruk. Met de interpretatie is deze eis geschrapt (protocol 1002) dan wel verduidelijkt (protocol 1001).

Met de nieuwe interpretatie (12) is aangegeven dat uitvoering van de monsterneming door een niet-geregistreerd monsternemer mag plaatsvinden, maar dan alleen onder direct toezicht van een eigen, gecertificeerd en geregistreerd monsternemer én dat bij de monsterneming maximaal 2 niet-registreerde monsternemers voor elke geregistreerde monsternemer mogen worden ingezet.

Met de toegenomen digitale uitwisseling van gegevens, ook van auditrapporten, komt fysieke aftekening van de BRL SIKB 1000 voorgeschreven modelrapportages, niet altijd meer voor. Met interpretatie (13) is deze regel geschrapt.

Bijlage 7 inzake monsterneming van asbesthoudende en asbestverdachte grond (interpretatie 9) tenslotte is voorzien van een korte extra toelichting: de wijze en uitvoering van monsterneming, zowel voor chemische parameters als voor asbest, moet (altijd) zijn afgestemd op de grofheid van het te bemonsteren materiaal.
Klik hier voor de actuele versie van het interpretatiedocument.

De beschreven aanpassingen kunnen per direct door de markt worden gebruikt als onderdeel van de vigerende versie (versie 8.0) van BRL en protocollen 1001, 1002 en 1003 (versie 2.0) alsmede protocol 1004 (versie 1), maar moeten uiterlijk 1 januari 2014 zijn geïmplementeerd.