Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Belangstellingsregistratie WOII irt archeologische uitvoering start eerste fase

De afgelopen jaren vindt steeds meer professioneel archeologisch onderzoek plaats naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. In december 2012 heeft het CCvD Archeologie gesproken over vindplaatsen uit WOII in het licht van recente onderzoeksprojecten.

De afgelopen jaren vindt steeds meer professioneel archeologisch onderzoek plaats naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. In december 2012 heeft het CCvD Archeologie gesproken over vindplaatsen uit WOII in het licht van recente onderzoeksprojecten. Dit heeft geleid tot het formuleren van de volgende concrete knelpunten zoals onduidelijkheid/verschil van mening of, en zo ja welke, resten uit WOII (kunnen) behoren tot het roerend en onroerend archeologisch erfgoed in land- en waterbodems (vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk oogpunt) en onduidelijkheid over het wettelijk- juridisch kader en daarmee samenhangende rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen en in het bijzonder de archeologische partners. De opsomming van vragen en knelpunten doet weliswaar geen recht aan de complexiteit en vele facetten van het onderwerp zelf en voor een belangrijk deel vallen zij ook buiten de directe reikwijdte van de KNA: desondanks vindt het CCvD Archeologie het belangrijk dat er een eerste aanzet wordt gemaakt in het aanpakken van de gesignaleerde problematiek en het beantwoorden van een aantal vragen. In lijn met het Plan van Aanpak (versie 1.1) wordt gestart met het uitvoeren van een inventarisatie (fase 1a) en het opstellen van een agenderende notitie (fase 1b).
Hoofdelementen voor het uitvoeren van de inventarisatie fase 1a:
· Wetenschappelijk, maatschappelijk:
Beantwoordt eenduidig de vraag of ondergrondse resten uit WOII deel uitmaken van het (nationale) bodemarchief cq het ondergrondse erfgoed
· Wettelijk-juridisch:
Maak door middel van het uitvoeren van een inventarisatie voor alle betrokken partijen duidelijk en inzichtelijk wat de reikwijdte van het onderwerp is, wat de daarmee samenhangende rollen en verantwoordelijkheden zijn en wat het wettelijk-juridisch kader is.
· Inventarisatie praktijkervaring en gemaakte beleidskeuzes overheden:
Breng middels een (korte) inventarisatie de eventueel door overheden reeds ervaren problematiek en gemaakte beleidskeuzes m.b.t. de omgang met ondergrondse resten uit WOII in beeld.
· Inventarisatie internationaal
Breng in beeld hoe andere Europese landen met ondergrondse wereldoorlogsresten (WOI/WOII) omgaan

Hoofdelementen voor het uitvoeren van de inventarisatie fase 1b:
· Opstellen agenderende notitie:
Op basis van de wettelijk-juridische inventarisatie kunnen naar verwachting specifieke onderwerpen/knelpunten geagendeerd en tevens geadresseerd worden.
U kunt uw belangstelling op de volgende wijze kenbaar maken:
"Letters of Interest" kunt u tot uiterlijk 16 juli 2013 voor 17.00 mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Voor vagen over deze belangstellingsregistratie kunt u bellen met 06 220 64 928.
Het PvA kunt u nu al downloaden klik hier voor het PvA
Uw registratie bestaat uit maximaal 2 A4'tjes en bevat de volgende informatie:
• kerngegevens van de onderneming/organisatie die in aanmerking voor de opdracht wenst te komen (adresgegevens, contactpersoon, KvK-nummer)
• in samenwerking met welke ondernemingen/organisaties (in de vorm van onderaannemers) een offerte wenst te worden ingediend;
• gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring van de beoogde uitvoerders in relatie tot dit specifieke project aan de hand van CV”s en referentieprojecten (CV”s en projecten vallen buiten de max. 2 A4 eis);
• motivatie voor- en initiële visie op de uitvoering van het project.
Als het totaal aantal registraties het aantal van 2 overtreft, zal SIKB een selectie uit de ontvangen registraties maken, op basis van de gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De criteria die hierbij gehanteerd zullen worden, zijn:
(1) de motivatie voor- en visie op de uitvoering
(2) expertise en ervaring (CV”s)
(3) Referentieprojecten
Het beschikbare taakstellende budget zal op aanvraag na publicatie van deze belangstellingsregistratie aan belangstellende partijen bekend worden gemaakt.
Maximaal 2 potentiële uitvoerders zullen vervolgens om een offerte worden gevraagd. Omdat het budget voorafgaand bekend is, betekent dit dat er niet op prijs, maar op kwaliteit beoordeeld zal worden. Zie voor nadere informatie het Plan van Aanpak.
De geregistreerde potentiële uitvoerders, die niet geselecteerd zijn, worden hiervan mondeling op de hoogte gesteld.