Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 6000 voor milieukundige begeleiding vereenvoudigd en vernieuwd

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuwe versie vastgesteld van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de
waterbodem en nazorg, alsmede van protocol 6001 en 6002.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuwe versie vastgesteld van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg alsmede van protocol 6001 en 6002.
Met de aanpassing wordt protocol 6004 “Milieukundige begeleiding van nazorg” ingetrokken en zijn relevante eisen uit dat protocol opgenomen in protocol 6001 en 6002. Protocol 6004 kan nog tot uiterlijk 30 juni 2014 gebruikt worden. Daarnaast zijn passages met dezelfde strekking verwijderd om tegenstrijdigheden in de teksten en daarmee verschillende interpretaties te voorkomen. Ook zijn de eerdere wijzigingsbesluiten (opgenomen in het interpretatiedocument) die betrekking hebben op BRL en protocollen 6001 en 6002 nu in de nieuwe tekst ingevoegd. Tenslotte zijn de eisen aan opleiding en ervaring eenduidiger geformuleerd.Klik hier voor de aangepaste documenten.