Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Hooggespannen verwachtingen! De gespecificeerde verwachting conform de KNA onder de loep

In dit rapport, opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden de resultaten gepresenteerd van een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de gespecificeerde archeologische verwachting.

De verkenning is uitgevoerd in 2012 in het kader van het project Prospectie Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit project maakte deel uit van het kennisprogramma Wat is Erfgoed? van de Rijksdienst. In totaal zijn 58 rapporten (publicatiejaar 2009) beoordeeld aan de hand van een checklist en bijbehorende vragen. De betreffen­ de rapporten zijn afkomstig van achttien instanties (archeologische bedrijven, gemeenten en erfgoedinstellingen). In de steekproef zijn alle twaalf provincies vertegenwoordigd.
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat in 56 rapporten een aparte paragraaf of een apart hoofdstuk over de gespecificeerde verwachting is opgenomen, conform de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Deze uitkomst toont aan dat het opstellen van een archeologische verwachting in 2009 werd beschouwd als een integraal en belangrijk onderdeel van het bureauonderzoek. Daartegenover staat dat de gespecificeerde verwachting in de regel onvolledig en summier wordt gepresenteerd. Niet alle eigenschappen die zijn vermeld in de kwaliteitseisen van de KNA, zijn onderzocht en/of worden aan de orde gesteld. Er is zelden of geen sprake van een ge­ specificeerde verwachting op het niveau van afzonderlijke complextypen. Verder worden specifieke eigenschappen (uiterlijke kenmerken, omvang, locatie en diepteligging van vindplaat­ sen) niet of onvoldoende benoemd. Een andere uitkomst is dat in zeventien rapporten geen inhoudelijke onderbouwing wordt gegeven of in algemene termen wordt verwezen naar de resultaten van het bureauonderzoek. In het geval dat er wel sprake is van een inhoudelijke onderbouwing (veertig rapporten), is deze onderbouwing voor 25 rapporten als “voldoende” of “goed” beoordeeld.Klik hier voor het rapport