Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Meepraten bij BRL SIKB 15000 en Essentiële eisen voor publiek toezicht?

U kunt tot uiterlijk 13 september 2013 reageren op de “ontwerp-BRL SIKB 15000 Inventarisatie en onderzoek bodem”. Tegelijk kunt u reageren op het ontwerp-document met de “Essentiële eisen voor publiek toezicht inventarisatie en onderzoek bodem”. De ingekomen reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve documenten.

Voorstellen voor de BRL SIKB 15000 en de Essentiële eisen voor publiek toezicht Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB (CCvD) heeft het ontwerp van de nieuwe BRL SIKB 15000 “Inventarisatie en onderzoek bodem” vrijgegeven voor een openbare reactieronde. Tevens is het ontwerp van het document “Essentiële eisen voor publiek toezicht inventarisatie en onderzoek bodem” vrijgegeven voor een openbare reactieronde.
SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op de ontwerp versie van de BRL en van de Essentiele Eisen. Het CCvD betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve documenten. Hieronder een korte toelichting op beide documenten. Zie voor een meer uitbreide toelichting het Informatieblad [LINK].

BRL SIKB 15000De BRL beschrijft de eisen voor certificatie van organisaties die werkzaamheden uitvoeren op het gebied van partijkeuringen, veldwerk, inventariserend onderzoek en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en van ingrepen in een watersysteem. Met de BRL wordt de stap gezet naar certificatie van het managementsysteem (“systeemcertificatie”).
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat de erkenningsplicht in het Besluit bodemkwaliteit zal worden uitgebreid met de strategie en uitvoering van eenvoudige onderzoeken die een hoge bewijswaarde in het maatschappelijk verkeer hebben. De BRL SIKB 15000 operationaliseert de kwaliteitsborging die hiervoor nodig is door het toevoegen van een scope Inventarisatie.
De BRL SIKB 15000 zal op termijn de plaats innemen van de BRL SIKB 1000, de BRL SIKB 2000 en de BRL SIKB 6000. De BRL SIKB 15000 maakt gebruik van de protocollen in de serie 1000, 2000 en 6000. Voor Inventarisatie wordt een nieuw protocol 15051 Inventarisatie toegevoegd.
Essentiele eisen voor publiek toezicht
De Essentiële eisen voor publiek toezicht zijn bedoeld ter ondersteuning van het uitoefenen van haar toezichtstaken door ILT. Voor zover het de milieukundige begeleiding van BUS-saneringen betreft is het document ook relevant voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. De essentiële eisen zijn geselecteerd uit de BRL SIKB 15000 en bijbehorende protocollen. Hierbij is de letterlijke tekst uit de genoemde documenten overgenomen.
De selectie van de essentiële eisen heeft plaatsgevonden op basis van het ingeschatte risico voor schade aan milieu, betrouwbaarheid van het proces en herleidbaarheid van gegevens. Deze drie elementen zijn voor publiek toezicht van groot belang.
Reageren
U kunt uw commentaar op de ontwerpdocumenten tot uiterlijk 13 september 2013 sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl of anders per post t.a.v. de secretaris van het Centraal College van Deskundigen/Accreditatiecollege Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op de website te vinden bij de ontwerp-documenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de regelingen. Reactie-formulier ontwerp-BRL SIKB 15000Reactie-formulier ontwerp-Essentiele Eisen voor publiek toezicht