Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Meer certificaten BRL SIKB 12000 uitgereikt tijdens Platformbijeenkomst Bronbemalen op 19 november!

Theo van Velzen Bronbemaling uit Alkmaar en Fugro uit Leidschendam zijn sinds de Platformbijeenkomst Bronbemalen op dinsdag 19 november in het bezit van een certificaat op grond van BRL SIKB 12000. Klaas Ruigewaard reikte de certificaten namens Alfa Certificering uit.

Theo van Velzen BV uit Alkmaar en Fugro uit Leidschendam zijn sinds de Platformbijeenkomst Bronbemalen op dinsdag 19 november in het bezit van een certificaat op grond van BRL SIKB 12000. Klaas Ruigewaard reikte de certificaten namens Alfa Certificering uit.
Steeds meer partijen die actief zijn in tijdelijke bemalingen werken aan kwaliteitsverbetering. Dit doen ze door BRL SIKB 12000 te implementeren in hun bedrijfsvoering. Daarmee werkt de sector “bottom-up” aan het verlagen van de faalkosten in de bronbemalingsketen. Tijdens de platformbijeenkomst op 19 november bij Bouwend Nederland in Zoetermeer werd door met name gecertificeerde organisaties en verzekeraars wel opgemerkt dat nu ook in de top van de keten meer commitment moet komen voor het werken met BRL SIKB 12000.
Daarbij wordt gedoeld op het bevoegd gezag en opdrachtgevers en hoofdaannemers van bouwprojecten met bronbemaling. Opdrachtgevers en hoofdaannemers zouden de BRL SIKB 12000 volgens de deelnemers meer structureel moeten gaan voorschrijven voor het uitvoeren van (de voorbereiding van) bronbemalingen. Het bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen en -lozingen (de waterschappen) en voor bouwprojecten (de gemeenten), zou toezicht en handhaving, over heel Nederland bezien voor wat betreft bronbemalingen meer eenduidig en uniform moeten uitvoeren en daarbij meer moeten aansluiten bij de uitgangspunten van de BRL SIKB 12000, vonden de aanwezigen.
Omdat veel faalkosten in de bronbemalingsketen gerelateerd zijn aan ontbrekende verbindingen tussen de vele schakels in die keten en de BRL SIKB 12000 juist dit probleem aanpakt, is het effect van de BRL SIKB 12000 aanzienlijk groter als de hele keten de documenten hanteert.
Via deze link is een impressie van de bijeenkomst te downloaden.
Klaas Ruigewaard van Alfa Certificering (links) reikt certificaten uit aan Volkert Lubbers van Fugro (midden) en Theo van Velzen (Theo van Velzen BV)