Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Ontwerp technisch geüpdate KNA versie 3.3 ter visie

Het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD A) heeft het ontwerp van de KNA versie 3.3 op 16 september 2013 vastgesteld. We zijn verheugd u hierbij te kunnen informeren dat het ontwerp van de herziene KNA versie 3.3 van 3 oktober 2013 tot en met 15 november 2013 ter inzage ligt.

Hierbij nodigen we u graag uit om te reageren op het ontwerp. De 3.3. betreft een technische update. Dit betekent dat met name eerdere besluiten van het CCvD zijn verwerkt en de tekst her en der geactualiseerd is. De huidige KNA versie 3.2 is op 1 november 2010 in werking getreden. Na ruim 3 jaar gebruik in de praktijk, is het tijd voor een update. Zolang de KNA als norm gehanteerd wordt en in de pas wil blijven lopen met de ontwikkelingen binnen de Nederlandse archeologie, blijft zij in ontwikkeling. Dit betekent dat de KNA als norm voor verbeteringen vatbaar moet zijn en ruimte moet bieden aan voortschrijdend inzicht.
De afgelopen jaren heeft een aantal door het CCvD/SIKB geïnitieerde of ondersteunde projecten plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is de KNA versie 3.2. tussentijds gewijzigd en aangevuld. Delen daarvan zijn reeds verplicht zoals de nieuwe KNA specificatie OS11, de wijzigingen in het PvE en het gebruik van de referentietabellen (KNA PS07) als verplicht kader voor het bepalen van het aantal kwetsbare vondsten of de hoogte van de stelpost. De nieuwe eisen hebben niet alleen gevolgen voor de uitvoering van een onderzoek, maar ook voor het aanbesteden daarvan. De nieuwe eisen zijn dus ook van belang voor de opdrachtgevers van een archeologisch onderzoek. Vanaf 1 juli jl. is het namelijk verplicht om in PvE's duidelijk te vermelden hoe groot de opgraving moet worden en met hoeveel vondsten rekening moet worden gehouden. Speciale aandacht moet worden gevraagd voor de te verwachten hoeveelheid vondsten die moet worden geconserveerd. Deze verplichting geldt voor alle IVO-Proefsleuven onderzoeken, Opgravingen en Programma”s van Eisen die gestart zijn na 1 juli 2013. Op de SIKB website de Handreiking conserveren kosteloos bestellen onder Bestellen & Downloads.
De genoemde wijzigingen zijn op dit moment ofwel in losse wijzigingsbladen terug te vinden op de SIKB website ofwel in nieuwe protocolbestanden en losse aanhangsels; het geheel is hierdoor wat onoverzichtelijk geworden. Alle wijzigingen zijn nu verwerkt in versie 3.3, zodat deze losse bestanden kunnen vervallen wanneer de KNA versie 3.3 wordt vrijgegeven.
Daarnaast zijn enkele (minimale) nieuwe ontwerpteksten opgesteld, naar aanleiding van voorstellen en/of discussies die het afgelopen in het CCvD hebben plaatsgevonden. Ook is de gehele KNA gecontroleerd ter stroomlijning en controle van het geheel t.g.v. alle wijzigingen en toevoegingen. Daarbij is de toelichting op de KNA (deels) herschreven zodat deze aansluit op de nieuwe versie 3.3.
In onderstaande tabel treft u een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste wijzigingen:
· Alle wijzigingen n.a.v. prj 182 Conserveren (op basis van eerdere besluitvorming)
· Alle wijzigingen n.a.v. prj 144 Uitwisseling-Harmonisatie depoteisen (op basis van eerdere besluitvorming)
· Aanpassing van protocol 4002 Bureauonderzoek n.a.v. het RCE-SIKB project “Gespecificeerde verwachting” (nieuw)
· Vermelden van nieuwe KNA-leidraad geofysisch onderzoek (nieuw)
· Verwerken van de uitspraak CCvD/RCE in de “Toelichting op de KNA versie 3.3.” m.b.t. Het gescheiden aanbesteden van de opgraving, uitwerking, conservering en rapportage en het combineren van onderzoek” (op basis van een door het CCvD/RCE vastgestelde notitie)
Reageren
De ontwerpversie KNA versie 3.3 is per 3 oktober 2013 beschikbaar. Link naar het ontwerp van de KNA 3.3. Onder de vigerende KNA versie 3.2 kunt u de nu beschikbare Referentietabellen downloaden.
U kunt uw commentaar indienen, bij voorkeur door middel van het Format-voor-het-indienen-van–uw-reactie, vóór 15 november 2013 en sturen aan de SIKB: t.a.v. de programmasecretaris archeologie; Postbus 420; 2800 AK Gouda (of per E-mail naar esther.wieringa@sikb.nl). De ingekomen reacties worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve versie van de KNA versie 3.3, die naar verwachting in januari 2014 zal worden vrijgegeven voor gebruik. U wordt geïnformeerd over de behandeling van uw commentaar.