Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB biedt Expert opinion bodembescherming

SIKB stelt twee Advieskamers in voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.

SIKB stelt twee Advieskamers in voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.
Advieskamer bodembescherming voor IBC-werken
De Advieskamer Bodembescherming is ingesteld op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Advieskamer vindt haar oorsprong in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit Besluit schrijft onder andere voor dat het ontwerp van werken met IBC-bouwstoffen door een deskundige instantie op zijn technische aspecten moet worden beoordeeld. IBC staat voor “Isoleren, Beheersen, Controleren”, de beleidsuitgangspunten bij het bergen van secundaire bouwstoffen zoals AEC-bodemas onder bijvoorbeeld rijkswegen. De Advieskamer vervult in de toekomst (na wijziging van Besluit en Regeling Bodemkwaliteit per 1 januari 2014) de rol van de “deskundige instantie”.
Deskundig advies is gewenst om bij het inrichten van IBC-locaties de risico”s voor bodem en grondwater vooraf goed in beeld te hebben. Dit is van belang voor de bedrijven die als opdrachtgever of uitvoerder bij het werk betrokken zijn, maar ook voor de overheden die als bevoegd gezag een melding voor het werk ontvangen. Hierbij speelt het ontwerp van het IBC-werk in combinatie met de lokale bodemgesteldheid een grote rol. Dit maakt beoordeling van elk IBC-werk maatwerk. Er is daarom besloten dat het oordeel van de Advieskamer een formeel onderdeel is van de besluitvorming.
Advieskamer Stortbesluit voor stortvoorzieningenDe basis voor Advieskamer Stortbesluit is het Stortbesluit. Dit besluit stelt onder andere beleidsmatige en technische eisen aan stortplaatsen ter voorkoming van bodemverontreiniging. De complexe technische situatie maakt iedere stortplaats uniek. Dit heeft te maken met onder meer de bodemgesteldheid, de afvalsamenstelling en de leeftijd van de stortplaats. Tegelijkertijd biedt de markt legio technische oplossingen die kunnen bijdragen aan de bescherming van het grondwater onder en rond de stortplaats. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies hebben daarom SIKB gevraagd een onafhankelijk orgaan in te richten dat op verzoek kan adviseren over de toepassing van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen, bijvoorbeeld waterdichte folies of minerale lagen onder een stortplaats. SIKB voorziet hierin met de Advieskamer Stortbesluit. Dit is de opvolger van het ExpertiseNetwerk Stortbesluit dat was ondergebracht bij Agentschap NL en om organisatorische redenen eind 2012 is beëindigd.
Een advies van de Advieskamer zal door de provincies als zwaarwegend worden beschouwd bij het afgeven van beschikkingen voor de aanleg en het onderhoud van stortplaatsen.
SamenstellingHoewel de beide Advieskamers ieder een eigen juridische basis, werkveld en werkwijze, is uit oogpunt van kennis en efficiëntie gekozen voor dezelfde leden. Dit zijn deskundigen op het gebied van geotechniek, grond en grondwater, materiaalkunde en risicomodellering. De leden van de Advieskamers zijn prof.dr.ir. Adam Bezuijen, prof.ir. Johan Bosch, prof.dr. Ton Breure en prof.dr.ir. Theo Olsthoorn. Zij zijn onder andere verbonden aan de universiteiten van Delft, Nijmegen en Gent en bogen tevens op een grote praktijkervaring. De Advieskamers staan onder voorzitterschap van Kees Meijler, onder meer oud-directeur Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland.
Meer informatieVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jelle de Boer, secretaris van de Advieskamers via info@advieskamers.nl.