Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB en IHW gaan datastandaarden gezamenlijk beheren

In de afgelopen jaren hebben SIKB en het Informatiehuis Water (IHW) hun standaarden voor het uitwisselen van data steeds verder op elkaar afgestemd, zowel op de inhoud van domeintabellen als modelmatig.

In de afgelopen jaren hebben SIKB en het Informatiehuis Water (IHW) hun standaarden voor het uitwisselen van data steeds verder op elkaar afgestemd, zowel op de inhoud van domeintabellen als modelmatig. Dat heeft er toe geleid dat tegenwoordig meetgegevens voor bijvoorbeeld waterbodemonderzoek (analyses, boorgegevens) gebruikt kunnen worden door allerlei verschillende partijen (RWS, waterschap, gemeente, adviesbureau, laboratorium).
Deze succesvolle samenwerking heeft nu een structureel vervolg, want komend voorjaar zullen SIKB en IHW gezamenlijk het CCvD Datastandaarden inrichten. Hiermee wordt geborgd dat de standaarden in de domeinen bodem, archeologie en water ook in de toekomst goed op elkaar afgestemd blijven. Voor de informatisering van bodem, archeologie en water is dit een grote stap voorwaarts. Het maakt het mogelijk voor bedrijven om te investeren in software die gebaseerd is op integratie van bodem, water en archeologie.
Meer mogelijk maken
De informatisering van bodem, archeologie en water neemt een steeds grotere vlucht. Informatie verbindt partijen sneller en sterker. Zowel in beleidsvoorbereiding (bijvoorbeeld gericht op kaartmateriaal) en beleidsuitvoering (zoals ketentoezicht) als in de realisatie van projecten (analyses, onderzoek, uitvoering) worden steeds meer gegevens digitaal uitgewisseld. Op basis hiervan zijn ook allerlei nieuwe softwaretoepassingen mogelijk. Dit draagt bij aan het hergebruik van gegevens en aan de verdere onderbouwing van beleidskeuzes.
Samenwerking
Digitalisering noodzaakt tot eenduidige definities en classificaties. Daarom zijn zowel eindgebruikers van data als ontwikkelaars van software vertegenwoordigd in het CCvD. In eerste instantie richt het CCvD Datastandaarden zich op het beheer van de standaarden SIKB0101 (bodem), SIKB0102 (archeologie), Aquo (water) en IM Metingen (metingen). In de toekomst kunnen ook andere standaarden aansluiten.