Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start belangstellingsregistratie WOII irt archeologische uitvoering start fase 3: Handreiking samenloop Archeologie en Explosieven

Deze belangstellingsregistratie loopt tot 29 november a.s. en betreft fase 3: het opstellen van een handreiking samenloop Archeologie en Explosieven.

Let op De termijn voor het kenbaar maken van uw belangstelling is met een week verlengd en sluit nu op 29 november i.p.v. 22 november!!!!
SIKB/CCvD project 204 WOII in relatie tot de archeologische uitvoering
Belangstellingsregistratie uitvoering fase 3:
Opstellen handreiking samenloop Archeologie en Explosieven
Het SIKB/CCvD Archeologie project WOII in relatie tot de archeologische uitvoering kent verschillende fasen. Fase 1 is in augustus van dit jaar van start gegaan. Deze fase mondt uit in een inventarisatie naar zowel het wetenschappelijk/maatschappelijk kader als het wettelijk/juridisch kader. De inventarisatie geeft helderheid over resten uit WOII in relatie tot het archeologisch bodemarchief met als hoofdvraag: maken deze resten, of een deel daarvan, deel uit van het archeologisch bodemarchief en daarmee van de AMZ-cyclus en komen deze zodoende in aanmerking voor duurzaam behoud, in- of ex situ? Deze fase zal in het eerste kwartaal van 2014 worden afgerond.
Deze belangstellingsregistratie betreft fase 3: het opstellen van een handreiking samenloop Archeologie en Explosieven. De handreiking heeft als primaire doelgroep de gemeente als bevoegd gezag en opdrachtgever (in feite de facilitator voor samenloop), maar dient tegelijk ook als een praktische handreiking en kennisdocument voor de archeoloog over Conventionele Explosieven (CE) en biedt “de ruimer” kennis over de archeologische uitvoering. Inmiddels is bij diverse gemeenten praktijkervaring opgedaan met dergelijke gecombineerde onderzoeken. Het ligt voor de hand om deze ervaring als best practices een plek te geven in de handreiking, waarmee de opgedane kennis ook voor andere partijen ontsloten wordt.
De handreiking bevat onder meer de volgende onderwerpen (hoofdstukken):
Deel voor de bevoegde overheid (in rol van bevoegde overheid en opdrachtgever):
· Inleiding, nut en noodzaak, doel en inhoudelijke aspecten
· Achtergrond, wet- en regelgeving, rollen en verantwoordelijkheden[[1]|#_ftn1]
· Schema RO procedure, besluitvorming i.r.t. het proces van ruimen en een archeologisch onderzoek (wat kan wanneer en op welke wijze gecombineerd worden?)
· Het faciliteren van een samenloop project bestaande uit een ruiming en een archeologische begeleiding
Deel voor de uitvoerder (ruimer en archeoloog)
· Kennis (relevante) over elkaars werkvelden en werkprocessen

  • Introductie op het werk van een ruimer voor de archeoloog (doel, veiligheid, werkprocessen, actoren, kwaliteit)
  • Introductie op het werk van de archeoloog tijdens een archeologische begeleiding voor de ruimer (doel, werkprocessen, kwaliteit, actoren)

· Werk met werk maken
· De handreiking is voorzien van 5 voorbeelden uit de praktijk. Hiervan worden 2 belicht door de ogen van de ruimer, en 3 door de ogen van een archeologisch begeleider.
Lay out en drukwerk valt buiten de opdracht. Het betreft het aanleveren van de inhoud bestaande uit tekst, afbeeldingen en schema”s.
U kunt uw belangstelling op de volgende wijze kenbaar maken:
"Letters of Interest" kunt u tot uiterlijk 29 november 2013 voor 17.00 mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Voor vragen over deze belangstellingsregistratie kunt u bellen met 06 220 64 928.
Het meest actuele PvA kunt u hier downloaden
Uw registratie bestaat uit maximaal 2 A4'tjes en bevat de volgende informatie:
• kerngegevens van de onderneming/organisatie die in aanmerking voor de opdracht wenst te komen (adresgegevens, contactpersoon, KvK-nummer)
• in samenwerking met welke ondernemingen/organisaties (in de vorm van onderaannemers) een offerte wenst te worden ingediend (cf het PvA geldt de voorwaarde een WSCS-OCE gecertificeerde partij te betrekken);
• gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring van de beoogde uitvoerders in relatie tot dit specifieke project aan de hand van CV”s en referentieprojecten (CV”s en projecten vallen buiten de max. 2 A4 eis);
• motivatie voor- en initiële visie op de uitvoering van het project.
Als het totaal aantal registraties het aantal van 2 overtreft, zal SIKB een selectie uit de ontvangen registraties maken, op basis van de gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De criteria die hierbij gehanteerd zullen worden, zijn:
(1) de motivatie voor- en visie op de uitvoering
(2) expertise en ervaring (CV”s)
(3) Referentieprojecten
Het beschikbare taakstellende budget zal op aanvraag na publicatie van deze belangstellingsregistratie aan belangstellende partijen bekend worden gemaakt.
Maximaal 2 potentiële uitvoerders zullen vervolgens om een offerte worden gevraagd. Omdat het budget voorafgaand bekend is, betekent dit dat er niet op prijs, maar op kwaliteit beoordeeld zal worden. Zie voor nadere informatie het Plan van Aanpak.
De geregistreerde potentiële uitvoerders, die niet geselecteerd zijn, worden hiervan mondeling op de hoogte gesteld.[[1]|#_ftnref] Deze aspecten kunnen grotendeels zo niet geheel uit de uitkomsten van fase 1 gedestilleerd worden.