Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Actualisatie en modernisering van BRL 9335: discussiebijeenkomst dinsdag 20 mei 2014

SIKB heeft in de afgelopen periode veel van de certificatie-schema”s voor bodembeheer weer lijn gebracht met de Regeling bodemkwaliteit. Voor BRL 9335 (Grond) is dat nog niet gebeurd: ook in de Regeling bodemkwaliteit wordt nog verwezen naar de geldende versie 3.6 van BRL 9335 van 29 april 2013 en het daarbij behorende Wijzigingsblad van 1 mei 2013.

SIKB heeft in de afgelopen periode veel van de certificatie-schema”s voor bodembeheer weer lijn gebracht met de Regeling bodemkwaliteit. Voor BRL 9335 (Grond) is dat nog niet gebeurd: ook in de Regeling bodemkwaliteit wordt nog verwezen naar de geldende versie 3.6 van BRL 9335 van 29 april 2013 en het daarbij behorende Wijzigingsblad van 1 mei 2013.
SIKB is voornemens een traject op te starten voor modernisering van BRL 9335, ook gelet op nieuwe regels voor accreditatie én ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de herziening van Besluit en Regeling bodemkwaliteit maar ook de Europese Bouwproductenverordening. Voor zover mogelijk zal hierbij ook aansluiting worden gezocht bij de ontwikkeling van “essentiële eisen”. Het traject voor modernisering neemt echter een aanzienlijke tijd in beslag, met een beoogd eindresultaat voor gebruikers pas in de loop van 2016.
Om die reden wil SIKB op korte termijn de meest urgente verbeterpunten van BRL 9335 en van de protocollen 9335-1, 9335-2,9335-4 en 9335-9 nu al oppakken in een actualisatie van het Wijzigingsblad of nieuwe versies van de protocollen per 1 januari 2015. Hiervoor zijn concrete en zoveel mogelijk uitgewerkte voorstellen van gebruikers gewenst.
Op dinsdag 20 mei 2014, vanaf 13.30 uur, organiseren wij discussiebijeenkomst gericht op actualisatie en modernisering van BRL 9335. Tijdens deze middag informeren wij u over de recente ontwikkelingen. Praat en discussieer mee: welke tekst onderdelen moeten echt op korte termijn worden verbeterd, verduidelijkt of aangepast? En hoe dan?
Uw inbreng is zeer gewenst, maar niet vrijblijvend. Gezien de planning wordt op 20 mei een concrete uitwerking verwacht over een beperkt aantal verbeterpunten. Veranderingen met een fundamenteler karakter komen in het traject van de modernisering -op een later tijdstip- aan bod. Klik hier om aan te melden. U kunt zich uiterlijk vrijdag 16 mei 2014 aanmelden.
Deelname is gratis, maar slechts beperkt mogelijk. Reageer dus snel!
Locatie: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Spoorlaan 181, Tilburg.
Tijd: vanaf 13.30 uur ontvangst met koffie en thee. De bijeenkomst eindigt om 17.00 uur.
Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan erik.doekemeijer@sikb.nl