Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Belangstellingsregistratie validatie SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen

SIKB is voornemens de SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen te valideren en op basis daarvan te actualiseren. SIKB vraagt daarom bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van de advieswerkzaamheden in het kader van de validatie, zich te melden.

SIKB is voornemens de SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen te valideren en op basis daarvan te actualiseren. SIKB vraagt daarom bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van de advieswerkzaamheden in het kader van de validatie, zich te melden. Hieronder is aangegeven hoe u dat kunt doen.
Doel van de validatie is vast te stellen of de richtlijn in de praktijk uitvoerbaar is en of het resultaat van een baggervolumebepaling die conform de richtlijn is uitgevoerd, reproduceerbaar en betrouwbaar is. Onderdeel van de validatie is een onderzoek naar de effectiviteit van meetmethoden voor baggervolumebepalingen.
In het projectplan en concept-onderzoeksplan is nader ingegaan op de validatie en het onderzoek naar de effectiviteit van meetmethoden voor baggervolumebeopalingen dat deel uitmaakt van de validatie. Via www.sikb.nl/baggervolumebepalingen is de richtlijn zelf, een informatieblad over de richtlijn en meer informatie over het SIKB-project omtrent baggervolumebepalingen te vinden.
Een groot deel van de werkzaamheden die voor de validatie en bijbehorend onderzoek uitgevoerd moeten worden, wordt door SIKB uitbesteed. Die werkzaamheden kunnen worden onderscheiden in advieswerkzaamheden en meetwerkzaamheden. SIKB zal de advieswerkzaamheden en meetwerkzaamheden separaat uitbesteden. De actualisatie van de tekst van de richtlijn na afloop van de validatie maakt geen deel uit van de uitbesteding.
Dit bericht betreft de belangstellingsregistratie voor de advieswerkzaamheden. Doel daarvan is te komen tot een drietal geschikte bedrijven, die vervolgens om een offerte voor het uitvoeren van de advieswerkzaamheden gevraagd zal worden.
In het projectplan en concept-onderzoeksplan is nader ingegaan op de gevraagde werkzaamheden en producten en is het proces beschreven. Ook zijn in het projectplan zijn de inschrijvingsvereisten beschreven. Het definitieve onderzoeksplan wijkt mogelijk af van het bijgevoegde concept-onderzoeksplan.
Indien uw bedrijf voldoet aan de eisen die in het projectplan gesteld zijn en u hebt belangstelling voor het uitvoeren van de advieswerkzaamheden, verzoeken wij u dit aan te geven door de volgende zaken bij SIKB aan te leveren:

  • Naam bedrijf/combinatie, contactpersoon en contactgegevens
  • Visiedocument, maximaal twee A4. In dit document wordt ingegaan op:
  • Visie op de problematiek en hoofdvraag
  • Visie op de oplossingrichting (inclusief wie doet wat; CV's) en risico”s die daarbij spelen
  • Argumentatie waarom deze werkzaamheden door uw bedrijf / combinatie moeten worden uitgevoerd
  • CV”s van de medewerkers die bij het project zullen worden ingezet

Nadrukkelijk wordt vermeld dat nu nog geen offerte moet worden ingediend. Het gaat nu slechts om het aangeven van belangstelling voor het uitvoeren van de advieswerkzaamheden. Op basis van de aangeleverde documenten en de wensen en eisen in het projectplan en onderzoeksplan selecteert SIKB vervolgens drie bedrijven/combinaties die om een offerte worden gevraagd.
U kunt bovengenoemde documenten uiterlijk 11 april 2014 e-mailen naar info@sikb.nl onder vermelding van “belangstelling validatie baggervolumes”. Vragen over deze belangstellingsregistratie kunt u ook via dat e-mailadres stellen. Bedrijven die hebben aangegeven belangstelling te hebben ontvangen uiterlijk 25 april bericht over het vervolg.