Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Criteria Triade onderzoek vastgelegd

Nieuw certificatieschema voor het voorbereiden en uitvoeren van veldwerk voor Triade onderzoek van landbodems. Algemene kwaliteitseisen in BRL SIKB 2300, uitvoeringseisen in protocol 2301. Direct naar de documenten.
Voor deze werkzaamheden is geen overheidserkenning verplicht.

Werkwijze voor Triade-onderzoek vastgelegdIn het verleden is gebleken dat Triade-onderzoek op landbodems juridisch niet altijd werd geaccepteerd. Als belangrijke reden werd hiervoor aangegeven dat er geen breed gedragen werkwijze was vastgelegd. Daarom is het voor de markt die dit type onderzoek aanbiedt en vraagt van groot belang om te komen tot een breed gedragen manier van werken die ook is vastgelegd. Voor het proces van ecologische risicobeoordeling is die werkwijze vastgelegd in NEN 5737, “Bodem- Landbodem- Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging”. Door dit certificatieschema vast te stellen is de complete werkwijze vastgelegd, waardoor de sector deze werkzaamheden weer met vertrouwen kan aanbieden. Er is op dit moment geen noodzaak om het werken volgens de in het certificatieschema beschreven werkwijze ook wettelijk verplicht te stellen. Er is daarom ook geen intentie om dit certificatieschema onder de wettelijke erkenningplicht te brengen. Het nieuwe certificatieschema is gebaseerd op certificatie van het managementsysteem. Met een certificaat voor dit schema kunt u zich onderscheiden in de markt. SIKB verzoekt bedrijven met belangstelling voor certificatie op basis van dit schema zich kenbaar te maken. U kunt dit doen door bijvoorbeeld een email te sturen aan info@sikb.nl.
Geen onderdeel van andere BRL, maar nieuw certificatieschemaHet oorspronkelijke idee om het op Triade onderzoek gerichte protocol onder te brengen bij BRL SIKB 2000 is losgelaten, omdat het protocol ook eisen aan het opstellen van het onderzoeksplan bevat, wat niet past in BRL SIKB 2000. Daarom is het protocol 2301 ondergebracht in een apart certificatieschema, met dus ook een aparte BRL SIKB 2300. De reikwijdte van dit nieuwe certificatieschema is 'het voorbereiden en uitvoeren van veldwerk voor Triade onderzoek van landbodems'.
Eerst een validatieperiode
Nu BRL en protocol zijn gepubliceerd kunnen bedrijven zich laten certificeren op basis van dit schema. Gedurende een periode van 1,5 jaar, dus tot en met de zomer van 2015, doen we op deze manier ervaring op met het schema. Tijdens en na afloop van die validatieperiode evalueren we die ervaringen en verwerken eventueel op basis daarvan als noodzakelijk geachte wijzigingen in het schema. Die versie leggen we vervolgens, met een validatierapport, ter beoordeling voor aan de Raad voor Accreditatie. Totdat de Raad een versie van het schema heeft goedgekeurd functioneert het buiten de accreditatiestructuur. Certificatie-instellingen hebben daarom voor dit schema geen accreditatie nodig, wel een overeenkomst met SIKB, waarin dit schema wordt genoemd.