Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Laboratoria: scherpere rapportagegrenzen

Eisen aan labanalyses geactualiseerd. Rapportagegrenzen nu in alle matrices aangescherpt. Uit steektoestellen AP04 twee monsters in plaats van één. Direct naar AP04. Direct naar AS SIKB 3000. Nieuwe versies in werking 01-04-2014, oude nog te gebruiken tot 01-07-2015.

Alle documenten in de accreditatieschema's AP04 en AS SIKB 3000 zijn geactualiseerd. Belangrijke wijziging is dat nu, in reactie op nieuwe regelgeving, in alle matrices de rapportagegrenzen zijn aangescherpt, in AS SIKB 3000 nu dus ook voor grond en grondwater. Voor AP04 geldt dat door deze aanpassing de analyseresultaten in meer situaties dan voorheen een goede basis vormen voor een uitspraak over de kwaliteit van een partij grond.
Eén van de andere significante wijzigingen in AP04 is dat het laboratorium uit aangeleverde steektoestellen nu twee monsters gaat analyseren in plaats van één. Monsternemers en laboratoria hebben gezamenlijk tot deze wijziging besloten, omdat die tot betrouwbaardere resultaten leidt: de andere analyses worden daarom al langer in twee monsters uitgevoerd. In protocol 1001 was via een interpretatie al eerder ruimte gecreëerd voor deze aanpassing, die er nu voor zorgt dat protocol 1001 en AP04-SG ook op dit punt weer op elkaar zijn afgestemd.
De nieuwe versie van deze beide schema's treedt in werking op 1 april 2014. De nu vigerende versie is nog te gebruiken tot 1 juli 2015. Aan de nu vigerende versie van AP04-SG en AP04-V is een Wijzigingsblad toegevoegd.