Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuwe SIKB BRL 7000 beschikbaar

Met ingang van heden kan iedereen zich laten certificeren volgens de nieuwe SIKB BRL 7000 versie 5. Vanaf 1 januari 2015 kan men zich ook laten erkennen volgens deze nieuwe erkenning. Per 1 oktober 2015 is certificering en de wettelijke erkenning volgens de huidige regeling niet meer mogelijk. Met de wijzigingen sluit de BRL aan op de actuele regels van de Raad voor Accreditatie en is deze toekomstbestendig gemaakt.

SIKB BRL 7000 versie 5 vervangt oude versie.
Op 19 juni 2014 is de BRL SIKB 7000 versie 5 vastgesteld. Deze is inmiddels te raadplegen op onze website. Deze nieuwe versie komt in de plaats van de huidige versie van de BRL SIKB 7000 (versie 4.3).
De nieuwe versie van de BRL is opgesteld op verzoek van de Raad voor Accreditatie die nieuwe regels heeft vastgesteld waaraan BRL-en moeten voldoen. Met de aanpassingen voldoet BRL SIKB 7000 aan deze actuele regels.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • het inbrengen en of meer transparant maken van diverse proceseisen (met name hoofdstuk 2);
 • enkele (deels redactionele) wijzigingen met betrekking tot uitbesteding en inhuur (par 3.7 en 3.8)
 • nadere precisering van de (audit)situatie indien een organisatie gecertificeerd is voor zowel protocol 7001 als voor 7004 (par 1.2, 4.5.3, 4.5.4 en 4.5.6);
 • enkele (deels redactionele) wijzigingen met betrekking tot de eisen aan de certificatie-instellingen (met name hoofdstuk 4).

Er geldt een overgangsperiode waarin beide versies gebruikt mogen worden:

 • BRL SIKB 7000, versie 4.3:
  • certificatie door uw certificerende instantie is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2015;
  • wettelijke erkenning door Bodem+ conform BRL SIKB 7000, versie 4.3 is eveneens mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2015.
 • BRL SIKB 7000, versie 5:
  • Certificatie door uw certificatie-instelling conform BRL SIKB 7000, versie 5 is formeel met ingang van heden mogelijk;
  • wettelijke erkenning door Bodem+ conform BRL SIKB, versie 5 is mogelijk vanaf 1 januari 2015 (datum wijziging Regeling Bodemkwaliteit). Voor deze datum is erkenning volgens de nieuwe versie nog niet mogelijk.

De protocollen 7001, 7002, 7003 en 7004 die bij BRL SIKB 7000 horen, zijn niet gewijzigd.
De wijzigingen zijn inzichtelijk gemaakt in een handig overzicht.
De nieuwe versie van de BRL alsmede een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige versie zijn hier op de website te raadplegen.
Accreditatie van de certificatie instelling
Op 27 februari 2014 hebben we bericht dat de accreditatie van de certificatie-instellingen voor BRL 7000 was opgeschort. Nu de BRL is geactualiseerd kan ook deze schorsing worden beŽindigd.