Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Nieuwe versie BUM en HUM Bodemenergie

De BUM Bodemenergie (handleiding vergunningverlening bij bodemenergie) en de HUM Bodemenergie (Handleiding voor toezicht en handhaving) zijn per 1 juli 2014 aangepast. Het gaat zowel om de documenten voor provinciale taken als die voor gemeentelijke taken.

De BUM Bodemenergie (handleiding vergunningverlening bij bodemenergie) en de HUM Bodemenergie (Handleiding voor toezicht en handhaving) zijn per 1 juli 2014 aangepast. Het gaat zowel om de documenten voor provinciale taken als die voor gemeentelijke taken. Aanleiding hiervoor zijn praktijkervaringen en diverse wijzigingen in de wettelijke regelingen die voor bodemenergie van belang zijn (Waterregeling, Activiteitenregeling milieubeheer, Regeling lozen buiten inrichtingen).
Daarom zijn de toetscriteria, de toelichting daarop, de model-Waterwetvergunning en het model voor de verkorte effectenstudie opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast. Verder is verduidelijkt dat een onjuiste vermelding in het OLO (de 1,5°C – grens voor het achterwege mogen laten van een onderbouwing dmv onderzoek mbt interferentie) door I&M zal worden aangepast. Tenslotte zijn wat verduidelijkende figuren toegevoegd.
De nieuwe versie (versie 2.2) vervangt versie 2.1 en is op 1 juli 2014 in werking getreden. Klik hier voor een overzicht van de verschillen tussen versie 2.1 en versie 2.2.
Klik hier voor de nieuwe versie van de BUM en HUM
Klik hier voor meer uitleg over bodemenergie